Zásady správy osobných dát

Úvod

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, akým spôsobom používame a chránime Vaše osobné údaje, ktoré sú nám poskytnuté používaním tejto webovej stránky www.elitedate.sk (ďalej len „Webová stránka“). Správcom osobných údajov je spoločnosť ELITE Date s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré město, IČO 290932244, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp.zn. C 278797, zastúpená Janom Patrmanom, konateľom (ďalej len ako „ELITE Date“). ELITE Date sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Všetky Vaše osobné údaje môžu byť použité iba v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. ELITE Date je oprávnená tieto zásady ochrany osobných údajov čas od času zmeniť ich aktualizáciou na Webovej stránke. Tieto zásady sú platné od 24.5.2018.

Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, nám udeľujete svoj súhlas so spracovaním a správou poskytnutých údajov k účelom a za podmienok stanovených nižšie. Všetky Vaše osobné údaje, ktoré od Vás obdržíme, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, predovšetkým s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o volnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len Nariadenie), a zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ako i príslušných noriem Európskej únie.

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už sami o sebe, ale v spojení s ďalšími informáciami, ktoré máme, alebo môžeme mať.

Tento dokument obsahuje informácie o dátach v týchto kategóriách:

· Prečo tieto dáta potrebujeme

· Kde sú tieto dáta uložené a kto má k týmto dátam prístup

· Ako dlho ich uchovávame

· Ako zabezpečujeme, aby sa k nim nedostala neoprávnená osoba

· Aké dáta zbierame

K akému účelu Vaše osobné údaje spracovávame

· k zabezpečeniu čo najefektívnejšieho spôsobu prezentácie obsahu našich Webových stránok

· ku konaniu o uzavretí alebo zmene zmluvy

· k zabezpečeniu plnenia zmluvy, ktorú spolu uzatvárame

· k vedeniu obchodnej a štatistickej evidencie

· k zaslaniu priameho marketingu elektronickou cestou (e-mailom alebo SMS) o produktoch a službách (len vtedy, keď by sme mali od Vás príslušný súhlas)

· k poskytovaniu vernostných výhod

Zabezpečenie prístupu k dátam

· Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy pre ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré na Webovej stránke zhromažďujeme. Berte na vedomie, že Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú spravované systematicky automatickým spôsobom za použitia automatických a všetkých ďalších nástrojov informačného systému.

· Dáta sú prenášaná prostredníctvom protokolu https s použitím šifrovacej technológie SSL znemožňujúcej tretím stranám ich sledovanie.

· Dáta sú uložené v systéme, ktorý vyžaduje prihlásenie pomocou e-mailovej adresy a hesla.

· Prístup k dátam je definovaný užívateľskými rolami v systéme, zamedzujúcimi možnosti neautorizovaným užívateľom prístup k dátam, ku ktorým nemajú príslušné oprávnenia.

· Dáta sú uložené na serveroch v jednom z najnovších a najbezpečnejších hostingových centrách so zmluvne definovanými podmienkami uloženia dát, zaobchádzania s nimi a zamedzenie prístupu neoprávnených osôb.

Doba spravovania údajov

· Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov odo dňa, kedy ste nám prostredníctvom Webovej stránky svoje osobné údaje naposledy poskytli (teda od Vášho posledného prihlásenia) a v prípade, že s nami uzatvárate akúkoľvek zmluvu a/alebo používate naše služby, je doba uchovania po dobu trvania zmluvy a po dodatočnú dobu 10 rokov.

Dáta evidované o klientoch v priebeho životného cyklu aplikácie

Podľa možnosti prístupu delíme užívateľov na tieto skupiny:

· Verejnosť – subjekt bez registrácie v systéme

· Neregistrovaný užívateľ – subjekt v procese dokončovania registrácie

· Registrovaný užívateľ – registrovaný užívateľ s aktivovaným prémiovým členstvom

· Administrátor – užívateľ, ktorý má na starosť správu užívateľov

· Technický správca – administrátor s prístupom k technickej databáze

Verejnosť a neregistrovaný užívateľ nevidia žiadne informácie o ostatných užívateľoch.

O užívateľoch sú údaje zbierané v 3 etapách

· Pri zahájení registrácie (na úvodnej stránke, či na stránkach s widgetmi registrácie)

· V priebehu registrácie až po jej dokončenie

· Po dokončení registrácie a používaní služby

Pri zahájení registrácie

Zbieraných je 5 týchto údajov:

· Pohlavie užívateľov (muž/žena)

o Požadované kvôli navrhovaniu potenciálnych partnerov.

o Viditeľné ostatnými užívateľmi.

· Pohlavie ostatných užívateľov, o ktorých má užívateľ záujem

o Požadované kvôli navrhovaniu potenciálnych partnerov.

o Zistiteľné ostatnými užívateľmi.

· E-mailová adresa užívateľa

o Požadované kvôli možnosti komunikácie s užívateľom, jeho prihlásenie do systému a zasielanie návrhov partnerov.

o Skrytá ostatnými užívateľmi. Viditeľná len administrátormi a technickými správcami.

· Súhlas s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov

o Požadované kvôli zákonnej povinnosti a informovaniu o zásadách zaobchádzania s užívateľovými údajmi.

o Viditeľné len technickými správcami.

· URL Adresa, z ktorej užívateľ prišiel (tzv. Referral) a URL adresy stránky, ktorú požadoval (Requested URL)

o Požadované kvôli vyhodnoteniu marketingových kampaní a možnosti výplaty affiliate partnerom.

o Viditeľná len technickými správcami.

Pokiaľ užívateľ neposkytne súhlas s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov, nie sú tieto dáta uložené do DB. Ak ich poskytne, budú uložené do DB.

Užívateľom v tomto kroku registrácie príde e-mail so žiadosťou o potvrdenie e-mailovej adresy a následne so žiadosťou o dokončenie registrácie.

Tieto údaje sú uchovávané po dobu 5 mesiacov, než budú automaticky odstránené. Ak užívateľ pokračuje ďalej v registrácii, stanú sa tieto údaje súčasťou jeho užívateľského profilu. V takomto prípade sú potom uchovávané do odstránenia užívateľovho profilu, či do využitia jeho žiadosti o vymazanie.

Pokiaľ užívateľ prejaví záujem o vymazanie týchto dát, je to zaznamenané do tabuľky vymazania dát s jeho e-mailovou adresou a dátumom podanej žiadosti.

V priebehu registrácie

Po prvom kroku sú po užívateľovi požadované následujúce informácie v nižšie uvedených skupinách:

Osobné údaje

 • Krstné meno

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

 • Priezvisko

o Viditeľné len administrátormi

· Okres bydliska v SR

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

 • Heslo

o Neviditeľné nikým. V databáze uloženej zahashovaním a nezistiteľné ani priamym prístupom do DB technickým správcom.

· Deň, mesiac a dátum narodenia

o Kompletný dátum viditeľný len administrátormi

o Registrovaní užívatelia vidia len aktuálny vek užívateľa

 • Rodinný stav

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

 • Vzdelanie

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

 • Povolanie

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

 • Výška

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

 • Farba očí

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

 • Farba vlasov

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· Popis vlastnej postavy

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

 • Fajčiar

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

 • Má deti

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

 • Viera

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

Profilové informácie

· 3 možnosti na čom závisí dlhodobý vzťah

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· Ako je pre Vás dôležitý vzhľad Vášho partnera

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· Ak by ste mali posúdiť svoju atraktivitu, povedali by ste, že na druhých pôsobíte

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· Skúste odhadnúť, ako váš vzhľad hodnotí vaše okolie

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· 3 obľúbené aktivity

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· 3 veci, ktoré užívateľa zaujímajú

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· Najobľúbenejšie ročné obdobie

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· 2 tvrdenia, ktoré najlepšie popisujú prístup k životu

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· Aké je užívateľovo vysnívané obdobie

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· Ideálna dovolenka

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· Chce s novým partnerom deti

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· Má domáce zviera

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

· 4 textové polia popisujúce seba a na čo by sa chcel spýtať ostatných užívateľov

o Viditeľné registrovanými užívateľmi

Psychologický test

· 4 x 14 otázok profilujúcich užívateľa

o Viditeľné administrátormi

Technické informácie

· Dátum dokončenia registrácie

o Viditeľné administrátormi

· URL adresa, z ktorej užívateľ prišiel (tzv. Referral) a URL adresy stránky, ktorú požadoval (Requested URL) pre dokončenie registrácie

o Požadované kvôli vyhodnoteniu marketingových kampaní a možnosti výplaty affiliate partnerom

o Viditeľná len technickými správcami

Na základe zadanej e-mailovej adresy užívatelia pred dokončením registrácie dostávajú e-mailové notifikácie s výzvou k dokončeniu registrácie.

Informácie, ktoré užívateľ zadáva v priebehu registrácie, a ktoré sú vyššie uvedené ako viditeľné ďalšími užívateľmi, začínajú byť viditeľné až v okamžiku dokončenia registrácie a potvrdením e-mailovej adresy.

Dáta získané v priebehu používania služby po dokončení registrácie

· Užívateľove fotografie

o Viditeľné prémiovými užívateľmi, v rozmazanej podobe potom i užívateľmi registrovanými

· Rozmedzie požadovaného veku partnera

o Viditeľné administrátormi

· Regióny (kraje) pre vyhľadávanie partnera

o Viditeľné administrátormi

· Rozmedzie požadovanej výšky partnera

o Viditeľné administrátormi

· Požiadavka na fajčiar/nefajčiar

o Viditeľné administrátormi

· Požiadavka na minimálne vzdelanie partnera

o Viditeľné administrátormi

· URL adresa, z ktorej užívateľ prišiel (tzv. Referral) a URL adresa stránky, ktorú požadoval (Requested URL) pri prihlásení do systému

o Požadované kvôli vyhodnoteniu marketingových kampaní s možnosťou výplaty affiliate partnerom

o Viditeľná len technickými správcami

· Navštívenie profilu

o Viditeľné užívateľom, ktorý bol navštívený a administrátormi

· Prejavenie záujmu (zaujal/a si ma)

o Viditeľné užívateľom, ktorý bol navštívený a administrátormi

 • Správa

o Viditeľné užívateľom, ktorý bol navštívený a administrátormi

· Zaobstaranie si prémiového členstva

Dáta poskytované tretím stranám

Spoločnosť ELITE Date v rámci naplnenia podstaty svojej služby a jej skvalitnenia spolupracuje s tretími stranami za účelom podpory marketingových aktivít a získavaní ďalších užívateľov.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré angažujeme preto, aby nám pomohli s našimi aktivitami, napr. spoločnostiam zabezpečujúcim realizáciu Vami zakúpených služieb a/alebo sprostredkovávajúcim uzavretie zmluvy s nami, spoločnostiam pre výskum trhu, poskytovateľom IT hostingu a údržby, spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú činnosť ako spracovateľ osobných údajov, s ktorými máme uzavretú zodpovedajúci zmluvu. Prístup týchto osôb a spracovanie Vašich osobných údajov treťou stranou bude vždy uskutočňované na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov a za podmienok stanovených zákonom o ochrane osobných údajov a ďalšími právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžeme tiež poskytnúť tretím stranám, ak máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať Vaše osobné údaje za účelom splnenia zákonnej povinnosti.

Nasledujúcim tretím stranám sprístupňuje limitovanú časť nižšie uvedených údajov a nižšie definovaným spôsobom.

Služby využívajúce meracie kódy k analýze správania užívateľov pre cielenú reklamu

Nižšie uvedené služby využívajúce meracie kódy umiestnené na Webovej stránke, ktoré v anonymnej podobe odosielajú štatistické dáta o správaní užívateľov. Tieto dáta nie je možné spárovať s účtom užívateľa a ani spoločnosti prevádzkujúce tieto služby k týmto dátam nemajú prístup.

Google Universal Analytics

Pre potreby analyzovania správania užívateľov na Webovej stránke využíva Webová stránka službu Google Universal Analytics spoločnosti Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 United States of America, ďalej len „Google“.

Táto služba pomocou inštalovanej cookie zbiera anonymizované demografické údaje o užívateľoch, ktoré ďalej v agregovanej podobe prezentuje a analyzuje.

Ak nechcete byť službou Google Universal Analytics sledovaní, môžete tak urobiť inštaláciou doplnkov Google Analytics Opt-out Browser Add-on ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) pre prehliadače Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera, ktoré toto sledovanie zamedzuje – alebo inštaláciou cookies môžete tiež nastavením svojho internetového prehliadača zakázať, no jednako v tomto prípade nebudete schopní využívať všetkých funkcií Webovej stránky.

 

Facebook Ads

Pre potreby vyhodnotenia a cielenia reklám využíva Webová stránka službu Facebook Ads spoločnosti Facebook Inc. so sídlom 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ďalej len „Facebook“.

Tejto službe pomocou volania javascriptového kódu poskytuje Webová stránka anonymizovanú informáciou o uskutočnených konverziách, ktoré slúžia k optimalizácii cielenia a podávania reklám. Behom tohto prenosu nie sú ďalej poskytované žiadne osobné údaje užívateľov.

Táto služba ďalej pomocou inštalovanej cookie zbiera anonymizované údaje o pohybe užívateľa po Webovej stránke s cieľom optimalizácie zobrazovaných reklamných správ na stránkach poskytujúcich službe Facebook Ads reklamný priestor.

Ak nechcete byť službou Facebook Ads sledovaní, môžete inštaláciou cookies tiež nastavením svojho internetového prehliadača zakázať, no jednako v tomto prípade nebudete schopní využívať všetkých funkcií Webovej stránky.

Microsoft Ads

Pre potreby vyhodnotenia a cielenia reklám využíva Webová stránka službu Google AdWords spoločnosti Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 United States of America, ďalej len „Google“.

Tejto službe pomocou volania javascriptového kódu poskytuje Webová stránka anonymizovanú informáciou o uskutočnených konverziách, ktoré slúžia k optimalizácii cielenia a podávania reklám. Behom tohto prenosu nie sú ďalej poskytované žiadne osobné údaje užívateľov.

Táto služba ďalej pomocou inštalovanej cookie zbiera anonymizované údaje o pohybe užívateľa po Webovej stránke s cieľom optimalizácie zobrazovaných reklamných správ na stránkach poskytujúcich službe Google Ads reklamný priestor.

Ak nechcete byť službou Google Ads sledovaní, môžete inštaláciou cookies tiež nastavením svojho internetového prehliadača zakázať, no jednako v tomto prípade nebudete schopní využívať všetkých funkcií Webovej stránky.

Google Ads

Pre potreby vyhodnotenia a cielenia reklám využíva Webová stránka službu Microsoft Ads spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited One se sídlem Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18 D18 P521 Microsoft Ireland, DIČ: IE8256796U, dále jen "Microsoft".

Tejto službe pomocou volania javascriptového kódu poskytuje Webová stránka anonymizovanú informáciou o uskutočnených konverziách, ktoré slúžia k optimalizácii cielenia a podávania reklám. Behom tohto prenosu nie sú ďalej poskytované žiadne osobné údaje užívateľov.

Táto služba ďalej pomocou inštalovanej cookie zbiera anonymizované údaje o pohybe užívateľa po Webovej stránke s cieľom optimalizácie zobrazovaných reklamných správ na stránkach poskytujúcich službe Microsoft Ads reklamný priestor.

Ak nechcete byť službou Microsoft Ads sledovaní, môžete inštaláciou cookies tiež nastavením svojho internetového prehliadača zakázať, no jednako v tomto prípade nebudete schopní využívať všetkých funkcií Webovej stránky.

Seznam Sklik

Pre potreby vyhodnotenia a cielenia reklám využíva Webová stránka službu Sklik spoločnosti Seznam.cz a.s. s IČ 26168685 a sídlom Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Tejto službe pomocou volania javascriptového kódu poskytuje Webová stránka anonymizovanú informáciou o uskutočnených konverziách, ktoré slúžia k optimalizácii cielenia a podávania reklám. Behom tohto prenosu nie sú ďalej poskytované žiadne osobné údaje užívateľov.

Táto služba ďalej pomocou inštalovanej cookie zbiera anonymizované údaje o pohybe užívateľa po Webovej stránke s cieľom optimalizácie zobrazovaných reklamných správ na stránkach poskytujúcich službe Sklik reklamný priestor.

Ak nechcete byť službou Sklik sledovaní, môžete inštaláciou cookies tiež nastavením svojho internetového prehliadača zakázať, no jednako v tomto prípade nebudete schopní využívať všetkých funkcií Webovej stránky.

Partnerské siete

Affilbox.cz

Pre potreby spolupráce s externými Affiliate partnermi využíva Webová stránka službu Affilbox.cz, prevádzkovanú spoločnosťou AffilBox s.r.o. s IČO: 28777000 a sídlom Jahnova 8, Pardubice, 530 02.

Tejto službe pomocou server-to-server volaní odovzdáva Webová stránka anonymizovanú informáciu o vykonávaných konverziách, ktoré slúžia na vyhodnotenie a fakturáciu partnerských programov. Počas tohto prenosu nie sú ďalej odovzdávané žiadne osobné údaje užívateľov.

Compado

Pre potreby spolupráce s externými Affiliate partnermi využíva Webová stránka službu Compado, prevádzkovanú spoločnosťou Compado so sídlom Uhlandstraße 171-172, 10719 Berlin, Nemecko.

Tejto službe pomocou server-to-server volaní odovzdáva Webová stránka anonymizovanú informáciu o vykonávaných konverziách, ktoré slúžia na vyhodnotenie a fakturáciu partnerských programov. Počas tohto prenosu nie sú ďalej odovzdávané žiadne osobné údaje užívateľov.

eHub

Pre potreby spolupráce s externými Affiliate partnermi využíva Webová stránka službu ehub.cz, prevádzkovanú spoločnosťou eHUB.cz s.r.o. s IČO 24818569 so sídlom Pri meštianskom pivovare 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Tejto službe pomocou javascriptového volania odovzdáva Webová stránka anonymizovanú informáciu o vykonávaných konverziách, ktoré slúžia na vyhodnotenie a fakturáciu partnerských programov. Počas tohto prenosu nie sú ďalej odovzdávané žiadne osobné údaje užívateľov.

Táto služba ďalej pomocou inštalovanej cookie zbiera anonymizované údaje o pohybe užívateľa po Webovej stránke s cieľom nezávislého sledovania vykonaných konverzií v rámci partnerského programu.

Ak nechcete byť týmito službami sledovaní, môžete inštaláciu cookies taktiež nastavením svojho internetového prehliadača zakázať, avšak v tomto prípade nebudete schopní využívať všetky funkcie Webovej stránky.

eSpolupráce

Pre potreby spolupráce s externými Affiliate partnermi využíva Webová stránka službu eSpolupráce.cz, prevádzkovanú spoločnosťou Elephant Orchestra s IČO 03272974 so sídlom Rohanské nábrežie 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8.

Tejto službe pomocou server-to-server volaní odovzdáva Webová stránka anonymizovanú informáciu o vykonávaných konverziách, ktoré slúžia na vyhodnotenie a fakturáciu partnerských programov. Počas tohto prenosu nie sú ďalej odovzdávané žiadne osobné údaje užívateľov.

 

Služby poskytujúce možnosť prihlásenia technológií Single sign-on

Facebook login

Pre potreby zjednodušeného (Single sign-on) prihlásenia, využíva Webová stránka možnosť prihlásenia užívateľa prostredníctvom jednotného prihlásenia Facebook login spoločnosti Facebook Inc. so sídlom 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Behom tohto prihlásenia obdrží Facebook informáciu o užívateľovej e-mailovej adrese, ktorou uskutoční prihlásenie do aplikácie Facebook. Samotná aplikácia Facebook nemá žiadny prístup do aplikácie elitedate.sk a nemôže čítať žiadne užívateľove dáta.

Služby sprostredkovávajúce platobný styk

GoPay

Spoločnosť GoPay s.r.o. IČ: 26046768 a sídlom Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, ďalej len „GoPay“ poskytuje spoločnosti ELITE Date s.r.o. službu integrovanej platobnej brány, cez ktorú prebiehajú platby prémiového členstva.

Pre potreby identifikácie a sprostredkovania platby obdrží GoPay informáciu o e-mailovej adrese, mene a priezvisku užívateľa a požadovanom produkte, spolu s čiastkou, ktorú má užívateľ uhradiť.

PayU

Spoločnosť PayU S.A. so sídlom v Poznani, 60-166 Poznań, ul Grunwaldzka 182, Polsko, ďalej len „PayU“ poskytuje spoločnosti ELITE Date s.r.o. službu integrovanú platobnými bránami, cez ktorú prebiehajú platby prémiového členstva.

Pre potreby identifikácie a sprostredkovania platby obdrží PayU informáciu o e-mailovej a IP adrese, mene a priezvisku užívateľa a požadovanom produkte, spolu s čiastkou, ktorú má užívateľ uhradiť.

Služby poskytujúce hosting a správu serverového vybavenia

VS Hosting

Spoločnosť VS Hosting s IČ 61505455 a sídlom Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10 poskytuje hostingové služby spoločnosti ELITE Date s.r.o., v rámci ktorých sú prevádzkované jej servery a ukladané zálohy dát na základe aktualizovanej zmluvy podliehajúcej Nariadeniu o poskytovaní služieb s definovaným prístupom a zaobchádzaním s dátami Webovej stránky.

Odkazy na iné webové stránky

Naša Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Pokiaľ však takýto odkaz použijete a našu Webovú stránku opustíte, mali by ste si uvedomiť, že nad týmito inými webovými stránkami nemáme žiadnu kontrolu. Nemôžeme preto zodpovedať za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri návšteve takýchto stránok a na takéto stránky sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov.

Súbory cookies

Máme možnosť zhromažďovať informácie o súboroch cookies na koncovom zariadení užívateľa a ďalších podobných technológiách, ako sú miestne úložisko dát prehliadača alebo nápoveda.

Cookie ja malý textový súbor, ktorý prehliadač uloží na koncovom zariadení užívateľa. Súbory Cookies často obsahujú anonymný, jedinečný identifikátor, ktorý nám dovoľuje určovať a počítať prehliadače, ktoré navštevujú naše stránky. Cookies nám tiež umožňujú zbierať informácie o tom, ako a kedy sú používané služby: napríklad z ktorej stránky sa užívateľ na naše služby dostal, kedy a čo užívateľ webu na našich Webových stránkach prehliadal, ktorý prehliadač používa, aké je rozlíšenie obrazovky, aký je operačný systém, aká je adresa IP terminálu užívateľa a sériové číslo. Cookies tiež užívateľovi poskytujú možnosť nevkladať zakaždým užívateľské meno, heslo a osobné prispôsobenie.

Cookies sa sami v sieti nepohybujú, iba sú terminálu užívateľa priradené webovou stránkou, ktorú si užívateľ načíta. Súbory cookies môže neskôr čítať a používať iba server, ktorý tieto súbory zaslal. Cookies a podobné technológie nepoškodzujú terminál užívateľa alebo jeho súbory, ani nemôžu byť použité k spusteniu programu alebo šíreniu vírov.

Užívatelia nemôžu byť len pomocou cookies alebo ďalších technológií identifikovaní a naše Webové stránky nemôžu vedieť napr. e-mailovú adresu užívateľa, pokiaľ nám ju sám neposkytol. So zreteľom na právne predpisy pre ochranu súkromia a zásady ochrany osobných dát u každej služby môžu byť informácie obdržané zo súboru cookie a iných podobných technológií spojené s prípadnými ďalšími informáciami získanými od užívateľa iným spôsobom.

Cookies a podobné technológie sa používajú pre analýzu a ďalší vývoj našich služieb, aby sme mohli našim užívateľom poskytovať lepšie služby. Cookies a podobné technológie používame tiež pre zistenie počtu návštevníkov a v štatistickom monitorovaní pre meranie efektivity reklamy. Napr. u marketingových e-mailov a letákov môžeme zistiť, ktoré správy boli otvorené a na ich základe sledovať napr. posun z internetového obchodu. K zlepšeniu využiteľnosti našich Webových stránok uskutočňujeme krátkodobé štúdie, v ktorých môžeme uložiť dáta pohybu myši užívateľa a návštevy špecifických stránok.

Práva subjektu údajov

Dovoľujeme si Vás týmto informovať, že ELITE Date pri zhromažďovaní, spracovaní a uchovávaní Vašich osobných údajov dbá v plnom rozsahu ochrany Vašich práv tak, ako vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov. V súvislosti so spracovaním osobných údajov Vám náležia nižšie špecifikované práva, ktoré môžete podľa Vašeho uváženia využiť.

Právo prístupu k svým osobným údajom

Právo na opravu osobných údajov; s prihliadnutím k účelom spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Tohto práva možno dosiahnuť prihlásením užívateľa na Webovú stránku prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a hesla.

Právo na vymazanie (tzv. „právo byť zabudnutý“)

(s platnosťou od 28. 5. 2018), ktoré sa daného subjektu údajov týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, a to v taxatívne uvedených dôvodoch uvedených v Nariadení:

a) osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boly zhromaždené alebo inak spracované

b) subjekt údajov odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší právny titul pre spracovanie

c) subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ďalšie spracovanie

d) osobné údaje boli spracované protiprávne

e) osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej unijnou alebo vnútroštátnou legislatívou, ktorá sa na správcu vzťahuje

f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Podrobnosti a výnimky k výkonu tohto práva upravuje Nariadenie.

Tohto práva môže Užívateľ dosiahnuť zrušením svojho profilu v nastavení Webovej stránky alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu info@elitedate.sk

Právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov

(s platnosťou od 28. 5. 2018) v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť

b) spracovanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta vymazanie osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie ich použitia

c) správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

d) subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Tohoto práva môže Užívateľ dosiahnuť úpravou svojho profilu v nastavení Webovej stránky alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu info@elitedate.sk

Právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu

svojich osobných údajov z dôvodu týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka (s platnosťou od 28. 5. 2018), ktoré sa ho týkajú, vrátane profilovaniu založenom na ustanoveniach Nariadenia. Správca osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Tohto práva môže Užívateľ dosiahnuť zaslaním e-mailovej správy na adresu info@elitedate.sk

Právo získať od správcu potvrdenie, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané

Právo na prenositeľnosť údajov (s platnosťou od 28. 5. 2018), tzn. získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté bránil, a to v prípade, že spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve, alebo že sa spracovanie uskutočňuje automatizovane.

Tohto práva môže Užívateľ dosiahnuť zaslaním e-mailovej správy na adresu info@elitedate.sk

Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založenom výhradne na automatizovanom spracovaní,

vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. Výnimky a podrobnosti stanoví Nariadenie.

Právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Pplk. Sochora 27, PSČ 1700 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať

Pokiaľ sa domnievate alebo zistíte, že my alebo nami poverené tretie osoby uskutočňujú spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromia a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete od nás žiadať doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať v nastavení užívateľského účtu Webovej stránky, pomocou e-mailovej správy zaslanej na adresu info@elitedate.sk alebo písomne na adrese ELITE Date s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.