Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ELITE Date s.r.o.

I. Predmet

1.) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) stanovujú základné podmienky týkajúce sa používania služieb prevádzkovaných spoločnosťou ELITE Date s.r.o. so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe s identifikačným číslom 29093244, používajúcu doménové meno www.elitedate.sk (ďalej len “ELITE Date”).

2.) Pre všetkých užívateľov alebo zákazníkov ELITE Date (ďalej len “zákazník”) sú tieto VOP záväzné, aj keď sa užívanie alebo prístup uskutočnuje mimo Českú republiku. Zákazník prijíma VOP a kliknutím na tlačidlo "Chcem si nájsť partnera, Prihlásenie cez facebook, Registrovať” prehlasuje, že si VOP pozorne prečítal, že ich obsah je zrozumiteľný a určitý, že ich pochopil a že s nimi bez výhrad a zo svojej slobodnej vôle vážne súhlasí.

3.) Spoločnosť ELITE Date na svojich internetových stránkach ponúka službu k sprostredkovaniu zoznámenia svojich zákazníkov, informácie o nich a o ich ideálnych partneroch, čím im poskytuje pomoc v hľadaní vhodnej osoby na zoznámenie.

4.) Podmienky a ustanovenia uvedené nižšie upravujú užívanie služieb ELITE Date.

5.) Zákazník sa svojou registráciou zaväzuje používať tieto služby iba pre osobné a nekomerčné účely.

II. Popis a rozsah služieb

1.) ELITE Date ponúka svojim zákazníkom databázu a aplikácie prístupné na stránkach www.elitedate.sk a tiež na partnerských stránkach, do ktorých služby ELITE Date sú alebo môžu byť integrované.

2.) ELITE Date poskytuje zákazníkom prístup k svojim aplikáciám a databáze. To zahrňuje prístup k osobnostnému testu, kde zákazník vyplní dotazník. Odpovede zákazníka na otázky v dotazníku vytvoria základ pre vypracovanie individuálneho ohodnotenia zákazníka prostredníctvom testu.
 
3.) Odpovede zákazníka na otázky v dotazníku a iné osobné údaje sa uvádzajú do ELITE Date databázy, kde sa porovnávajú s údajmi iných zákazníkov ELITE Date. Toto porovnanie je založené na algoritme umožňujúcemu odhalenie kompatibility dvoch profilov zákazníkov. Výsledok porovnania sa poskytuje zákazníkovi, a to tak, že zákazník obdrží súpis tých zákazníkov, ktorých profil najlepšie zodpovedá jeho profilu. Zákazník vypracovaním testu súhlasí s tým, že sa profil jeho osoby môže objaviť ako kompatibilný u iných zákazníkov.

4.) Zákazníci môžu kontaktovať iných zákazníkov odporučenými službami ELITE Date. Kontaktovaný zákazník sa potom rozhodne, či odpovie alebo nie. Komunikácia medzi zákazníkmi sa uskutočňuje cez vnútorný komunikačný systém ELITE Date.

5.) Nadviazanie kontaktu je spoplatnenou službou. Zákazníci si môžu zakúpiť prístup k tejto službe na dobu určitú.

6.) Než bude platený servis sprístupnený zákazníkom, budú upozornení, že služba je platená a budú informovaní o jej rozsahu a spôsoboch platenia; platený servis bude zákazníkom sprístupnený po obdržaní platby.

7.) ELITE Date nemôže zaručiť, že zákazník dokáže úspešne nadviazať kontakty behom zmluvnej doby, ani ELITE Date nenesie zodpovednosť v prípade, keď zákazník do konca zmluvnej doby nenadviaže žiadny kontakt.

8.) ELITE Date nemôže zaistiť správnosť ohodnotenia alebo posúdenia v osobnostnom teste.

9.) Spoplatnená služba (prémiové členstvo, viac ďalej) je spotrebovávaná, t.j. plnenie služieb je započaté okamihom, keď sa zákazníkovi začnú zobrazovať nerozmazané fotografie iných zákazníkov a je mu umožnená osobná komunikácia, t.j. písanie súkromých správ v rámci vnútorného komunikačného systému. Od tohto okamihu už zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, pretože mu bolo odtajnené súkromie iných zákazníkov.

10.) Zákazník berie na vedomie, že ELITE Date nie je povinná uzatvoriť zmluvu, a to hlavne s osobou, ktorá v minulosti porušila podmienky ELITE Date alebo existuje takéto dôvodné podozrenie (napr. kvôli totožnosti IP adresy).

III. Prístup

1.) Akýkoľvek prístup do ELITE Date systému databáz vyžaduje registráciu, pri ktorej je zákazník povinný používať svoje pravé občianske meno a priezvisko. Svojou registráciou sa zákazník zaväzuje dodržovať podmienky špecifikované v týchto VOP. Zákazník registráciou prehlasuje, že je plnoletý/plnoletá. Registráciou vzniká medzi spoločnosťou ELITE Date a zákazníkom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmito VOP.

2.) ELITE Date je oprávnená kedykoľvek zablokovať a ďalej neumožniť prístup do systému ELITE Date zákazníkovi, u ktorého vzniklo dôverné podozrenie, že porušuje zákonné predpisy a ktorý používa systém ELITE Date v rozpore s týmito VOP. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v takomto prípade nemá nárok na vrátenie ani pomernej časti už uhradených služieb ELITE Date.

3.) ELITE Date poskytuje služby zdarma (čo zahŕňa len vytvorenie vlastného profilu bez možnosti komunikácie s potenciálnymi partnermi) a ďalej ponúka spoplatnené služby, ktoré sú hradené buď (i) formou jednorázovej úhrady za každý jednotlivý vstup (teda za umožnenie komunikácie s jedným konkrétnym potenciálnym partnerom), alebo (ii) formou úhrady za prístup k službám ELITE Date po určitú dobu – tzv. „Prémiové členstvo“ (jedine pri uhradení Prémiového členstva má zákazník k dispozícii prístup k ostro zobrazeným fotografiám ostatných zákazníkov a prístup ku komunikácii s ostatnými zákazníkmi). Vymedzenie platených služieb, ich cena a časová obmedzenosť využívania zaplatených Služieb je stanovená cenníkom, ktorý je v aktuálnom znení umiestnený na https://www.elitedate.sk/premiove-clenstvo. Než zákazník použije spoplatenné služby, bude v každom prípade upozornený, že daná služba nie je bezplatná a aká je výška poplatku. Služba bude zákazníkovi sprístupnená po obdržaní platby.

IV. Ochrana osobných údajov

1.) Pri poskytovaní služieb ELITE Date sa osobné údaje zákazníkov, ako napríklad vek, pohlavie, PSČ, telefónne číslo, výsledky osobnostného testu, obrázky a ďalšie, zbierajú, zachovávajú, spracovávajú a používajú. Pojem „osobné údaje“ znamená dáta obsahujúce osobné detaily a konkrétne podrobnosti konkrétneho alebo identifikovateľného zákazníka. Tiež sa ukladajú osobné údaje nastavenia zákazníka pre využívanie služieb ELITE Date.
 
2.) Osobné dáta (ako napr. meno, adresa, telefón, email, IČO, DIČ a pod.), ktoré sú súčasťou registrácie zákazníka sú považované za dôverné informácie a sú chránené proti zneužitiu. Tieto osobné údaje o zákazníkovi nebudú poskytnuté tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na poskytovaní čiastkových služieb. Aj týmto osobám však budú dáta poskytnuté iba v nevyhnutne nutnom rozsahu. Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, archivovaním a používaním údajov o ňom. ELITE Date má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to písomne požiada.
 
3.) Zákazník je týmto informovaný a berie na vedomie, že ELITE Date zhromažďuje a spracováva uvedené osobné údaje na základe zákazníkovho súhlasu, ktorý zákazník udelil pri registrácii k Službám a ktorý môže zákazník kedykoľvek odvolať. Odvolaním tohto súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania zákazníkových osobných údajov založená na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas možno kedykoľvek písomne (resp. zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu ELITE Date). V tomto prípade ELITE Date zastaví všetky spracovateľské činnosti. Odvolanie tohto súhlasu však neznamená, že by ELITE Date musela zmazať osobné údaje, ktoré spracováva pre účel plnenia zmluvy uzavretej so zákazníkom. Takisto nie je dotknuté právo požadovať vymazanie i týchto osobných údajov, ktoré sa zákazníka týkajú a sú stále v držaní ELITE Date. Vzhľadom k špecifikám Služieb poskytovaných ELITE Date môže byť znemožnené poskytovanie Služieb v prípade odvolania súhlasu so spracovaním zákazníkových osobných údajov.
 
4.) ELITE Date nemá v úmysle predať osobné údaje zákazníka do tretej zeme alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, finančným úradom a pod. v rámci výkonu ich zákonodarných právomocí) alebo ich ELITE Date môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom zvláštnym zákonom.
 
5.) Týmto je zákazník informovaný o svojom právu požadovať od ELITE Date prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, ich prenos, poprípade obmedzenie spracovania. Bližšie informácie o výkone práv zákazníka sú uvedené na https://www.elitedate.sk/zasady-spravy-osobnych-dat.
 
6.) Zákazník súhlasí s tým, aby služby ELITE Date používali údaje týkajúce sa jeho osoby pre účely konzultovania, propagácie, prieskumu trhu, výskumu a analýzy, aby sa služby ELITE Date mohli vyvíjať a splňovať požiadavky zákazníkov. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že bude dostávať e-mail-newslettery od ELITE Date. Tento súhlas môže byť kedykoľvek zrušený e-mailom na adresu info@elitedate.sk alebo v nastavení parametrov v užívateľskom profile. Zákazník takisto súhlasí s publikovaním jeho/jej profilu na (i) internetových stránkach partnerov ELITE Date;  (ii) internetových stránkach čiastočne obsahujúcich služby ELITE Date (mikrostránky); (iii) aplikáciách pre mobilné telefóny, a to za účelom zvýšenia počtu osôb, ktoré môžu mať záujem o jeho/jej profil.
 
7.) Zákazník tiež súhlasí s tým, že sa údaje jeho/jej osobného profilu môžu predávať vonkajším prevádzkovateľom servisných služieb ELITE Date za účelom rozosielania e-mailov a newsletterov menom ELITE Date. Zákazník súhlasí s tým, že jeho/jej prístup k službám ELITE Date, pokiaľ takýto prístup bol uskutočnený cez partnerské stránky, je uložený s cookies. Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné dáta zákazníka, ale slúžia výhradne k podporovaniu pripojeného partnerského programu. Cookies budú automaticky zmazané po registrácii zákazníka. Pokiaľ registrácia nebude uskutočnená, cookies bývajú obvykle automaticky zmazané po 30 dňoch. Zákazník ďalej súhlasí s tým, že ELITE Date využíva služieb Google Adwords, Seznam, Sklik, Google Analytics, Smartlook, Affiliate siete a Facebook Ads formou umiestnenia meracích kódov na stránkach ELITE Date, ktoré sú následne používané pre meranie konverzií, remarketing, vyhodnocovanie návštevnosti stránok a nahrávanie údajov z procesu registrácie. Spoločnosť VS Hosting poskytuje hostingové služby spoločnosti ELITE Date, v rámci ktorých sú prevádzkované jej servery a ukladané zálohy dát.
 
8.) V prípade akýchkoľvek podnetov, otázok alebo nejasností v súvislosti so spracovaním osobných údajov vrátane sťažností sa možno obrátiť na ELITE Date prostredníctvom kontaktov uvedených na https://www.elitedate.sk/kontakt. 
 
9.) V prípade pochybností o dodržaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa rovnako možno obrátiť so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz. 
 
10.) Viac informácií o spracovaní osobných údajov zo strany ELITE Date nájdete na https://www.elitedate.sk/zasady-spravy-osobnych-dat. 
 

V. Reklamačné konanie

1.) Prípadné námietky zákazníka proti akejkoľvek uskutočnenej platbe musí zákazník poslať do 7 dňov odo dňa zaúčtovania týchto poplatkov na adresu: info@elitedate.cz, inak sú všetky platby považované za bezchybné.

2.) Menšie prekážky pre prístup k službám nie sú považované za odôvodnenie námietky. Menšími prekážkami k spoplatneným službám sa rozumejú prípady, kedy doba, behom ktorej zákazník nemal prístup k zmieneným spoplatneným službám, neprevyšuje dva po sebe idúce dni. Námietky sú považované za oprávnené, pokiaľ je spoločnosť ELITE Date zodpovedná za nedostupnosť poskytovaných služieb.

3.) V prípade, že sú námietky zákazníka oprávnené, platí nasledovné: Zákazníkom, ktorí si zaplatili prístup k aplikáciám a k databáze ELITE Date na určitú dobu bude tento prístup predĺžený o dobu, ktorá bola oprávnene namietaná ako nedostupná z dôvodov ležiacich na strane ELITE Date.

VI. Povinnosti zákazníkov

1.) Každý zákazník sa zaväzuje považovať za dôverné všetky doručené emaily, správy v internom i inom systéme a iné zdelenia alebo údaje iných zákazníkov, ktoré obdrží pri použití ELITE Date databázy, a neprezradzovať ich tretej strane bez súhlasu pôvodcu. Táto povinnosť sa tiež vzťahuje na mená, telefónne čísla, adresy, profily na akýchkoľvek sociálnych sieťach či emaily a/alebo URL iných zákazníkov. Poskytovanie akýchkoľvek údajov ne-zákazníkom je tiež zakázané.

2.) Každý zákazník sa ďalej zaväzuje nezneužívať služieb ELITE Date, predovšetkým:
a) nepoužívať systém ELITE Date pre šírenie hanlivých, neprístojných, pornografických, urážlivých alebo protizákonných materiálov alebo informácií;
b) nepoužívať ELITE Date pre vyhrážanie, prenasledovanie ľudí alebo pre porušovanie ľuských práv (vrátane práva na ochranu osobnosti), a tiež pre ponúkanie alebo dožadovanie sa peňazí alebo akýchkoľvek iných materiálnych či nemateriálnych hodnôt;
c) neposielať na stránky ELITE Date žiadne dáta (i) obsahujúce víry (infikovaný software); (ii) obsahujúce software alebo iné materiály chránené autorským právom alebo právom priemyselného vlastníctva, okrem prípadov, kedy je zákazník vlastníkom alebo oprávneným držiteľom príslušných práv;
d) nepoužívať ELITE Date takým spôsobom, aby dostupnosť ponúk pre iných zákazníkov bola negatívne ovplyvnená;
e) neposielať správy zákazníkom pre účely iné než osobnej komunikácie, predovšetkým nepoužívať systém pre propagáciu alebo reklamu služieb alebo tovaru.

3.) Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade podozrenia na neprípustné protizákonné použitie služby má ELITE Date právo overiť dáta uvádzané zákazníkom v systéme a podľa svojho uváženia zablokovať prístup k týmto údajom a zablokovať zákazníkovi prístup k službám ELITE Date, inak ho zneprístupniť alebo zneviditeľniť, poprípade profil zmazať a odstúpiť od zmluvy so zákazníkom. V prípade pochybností má ELITE Date právo konečného rozhodnutia o prípustnosti príslušných materiálov.

4.) ELITE Date zaistí dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel nevyhnutných pre prihlásenie zákazníka a pre prístup k službám, predovšetkým tieto identifikačné údaje a heslá nezdelí žiadnej tretej osobe.

5.) Užívateľský účet – profil zákazníka slúži predovšetkým k zoznámeniu zákazníka s iným zákazníkom. Jeho obsahom nesmú byť: (i) texty, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi; (ii) texty vykazujúce znaky podvodného správania zákazníka; (iii) komerčné a reklamné oznámenia vrátane ponúk práce a pod.; (iv) vulgárne alebo sexuálne ladené texty; (v) erotické alebo pornografické fotografie alebo len odkazy na tieto fotografie; (vi) autorské diela bez výslovného súhlasu autora; (vii) urážlivé texty alebo texty motivované pedofíliou, zoofíliou, xenofóbiou a rasizmom; (viii) texty umožňujúce zameniteľnosť užívateľského účtu s účtom iného zákazníka; (ix) kontaktné informácie užívateľa ako je predovšetkým telefónne číslo, email, odkaz na webové stránky, QR či iný kód vedúci na profil užívateľa alebo inej osoby na sociálnych sieťach.

6.) Profilová fotografia zákazníka musí zobrazovať aktuálny vzhľad zákazníka. Uznávame fotografie, na ktorých je vidieť detailne tvár zákazníka alebo celá postava. Neschvaľujeme fotografie postavy vyfotené zo zadu, fotografie fotené z veľkej diaľky, fotografie rozmazané, príliš tmavé fotografie, ani fotografie upravené rôznymi aplikáciami. Zákazník prehlasuje, že ním do jeho profilu umiestnená profilová fotografia zodpovedá skutočnosti a disponuje všetkými právami k tejto fotografii, predovšetkým právom túto fotografiu voľne zverejniť. Zákazník nie je oprávnený umiestniť na ELITE Date fotografie obsahujúce kontaktné informácie užívateľa ako je email, odkaz na webové stránky, QR alebo iný kód vedúci na profil užívateľa alebo inej osoby na sociálnych sieťach.

7.) Zákazník sa ďalej zaväzuje najmä neporušovať všeobecne záväzné predpisy, rešpektovať všetky pokyny ELITE Date v súvislosti s poskytovaním Služieb. Zákazník výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že ELITE Date je oprávnená prijať všetky opatrenia k ochrane svojich práv i pri podozrení na hrozbu jej ohrozenia a že je ELITE Date v tejto súvislosti najmä oprávnená zablokovať, zneviditeľniť a/alebo inak zneprístupniť profil zákazníka.

8.) Porušenie ktorejkoľvek povinnosti zákazníka podľa VOP sa považuje za podstatné a ELITE Date je v takom prípade oprávnená odstúpiť od zmluvy so zákazníkom, čo znamená najmä zablokovať a/alebo zmazať jeho profil a prístup k aplikáciám a databáze ELITE Date a nedovoliť mu jej ďalšie využívanie, a to bez nároku na vrátenie akejkoľvek časti uhradenej sumy.

VII. Zrušenie služby, ukončenie užívania a odstúpenie od zmluvy

 
1.) Každý zákazník má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s ELITE Date bez udania dôvodu. Po odstúpení od zmluvy bude profil zákazníka vymazaný. ELITE Date má rovnako právo kedykoľvek od zmluvy so zákazníkom odstúpiť.

2.) Pokiaľ užívateľ spoplatnených služieb zruší svoju registráciu a/alebo inak odstúpi od zmluvy, súhlasí s tým, že mu nebudú vrátené žiadne už uhradené platby.

3.) V prípade, že sa zákazník neprihlási k svojmu profilu (t.j. nenavštívi emailovú schránku, neprihlási sa a pod.) po dobu dlhšiu než 12 mesiacov, je spoločnosť ELITE Date oprávnená zrušiť takýto neaktívny účet – profil i bez súhlasu zákazníka.

4.) ELITE Date si vyhradzuje právo okamžitého zmazania profilov (či už celého profilu, alebo len jeho časti či častí), pokiaľ má podozrenie, že zákazník použil fiktívne meno, skratku mena a priezviska, profily s falošnými fotografiami, fotografiami nezodpovedajúcimi skutočnej podobe užívateľa, vulgárnym textom, profily založené za účelom flirtu alebo sexu či inak závadné profily. Za závadný profil je považovaný i profil, v ktorom sú uvedené kontaktné údaje na užívateľa (emailové adresy, telefón, Facebook, Skype, webové stránky,…)

5.) ELITE Date má právo kontrolovať a overovať obsah všetkých posielaných textov a údajov alebo grafických súborov, či zodpovedajú právnym predpisom a týmto VOP, a má tiež právo v prípade nutnosti tieto údaje upravovať či zmazať a profily zákazníkov zablokovať, zneviditeľniť, zneprístupniť a/alebo zmazať.

VIII. Práva

1.) Všetky práva na programy, servis, postupy, software, technológie, ochranné značky, obchodné názvy, vynálezy a všetky materiály patriace ELITE Date patria výlučne ELITE Date. ELITE Date je vlastníkom všetkých autorských práv a licencií k použitiu vyššie uvedených práv. Použitie všetkých programov a ich obsahu, materiálov, ochranných značiek a obchodných mien je dovolené výhradne pre účely vymedzené v týchto VOP. Akékoľvek rozmnožovanie či šírenie týchto programov, služieb, postupov, software, atď. – pre akékoľvek účely – je zakázané.

IX. Zodpovednosť

1.) ELITE Date nekontroluje, či sú informácie v profiloch zákazníkov či v jej komunikácii bezpečné a správne. ELITE Date preto nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť a úspešnosť porovnávania rôznych profilov a za správnosť ohodnotenia v osobnostnom teste. ELITE Date nenesie zodpovednosť za obsah ohodnotenia a individuálneho popisu osobnosti. I keď je to zakázané, zákazníci majú možnosť zadávať nepresné údaje alebo používať ELITE Date aplikácie pre neprípustné alebo protizákonné účely. V prípade neprípustného či protizákonného použitia ELITE Date systému ELITE Date nenesie žiadnu zodpovednosť. ELITE Date garantuje, že bude usilovať o nadviazanie kontaktov pre zákazníka, ale ELITE Date nezaručuje istotu úspechu. ELITE Date rovnako nenesie zodpovednosť za prípady, keď behom zmluvnej doby zákazník nedokázal nadviazať žiadne kontakty, alebo keď sa zákazníci, ktorí sa spojilli, k sebe nehodia.

2.) ELITE Date nie je zodpovedná za stálu, nepretržitú dostupnosť systému alebo za vypnutie, prerušenie či zničenie technických inštalácií. Okrem toho ELITE Date predovšetkým nenesie zodpovednosť za zlú kvalitu prístupu k systému ELITE Date kvôli zásahu vyššej moci alebo iným nekontrolovateľným udalostiam, predovšetkým v prípade zlyhania komunikačných sietí a kanálov. ELITE Date nenesie zodpovednosť za menšie prerušenie v poskytovaní služieb.

3.) Zákazník týmto zbavuje spoločnosť ELITE Date všetkej zodpovednosti, oslobodzuje od nákladov a nárokov plynúcich z poškodenia kvôli ohováraniu, urážkam a narušenia osobnostných práv inými zákazníkmi kvôli zlyhaniu služieb, kvôli narušeniu práv k nehmotným statkom alebo iných práv. Každý zákazník tiež zbavuje spoločnosť ELITE Date zodpovednosti a oslobodzuje ju od nákladov a nárokov plynúcich z narušenia týchto VOP.

X. Komunikácia

1.) Komunikácia ELITE Date so zákazníkmi sa uskutočňuje pomocou príslušného interného komunikačného systému alebo pomocou elektronickej pošty. Správy od zákazníkov pre ELITE Date je možné posielať pomocou elektronickej pošty na adresy uvedené na internetových stránkach ELITE Date (napríklad info@elitedate.sk) alebo poštou.

XI. Zmeny VOP

1.) ELITE Date má právo kedykoľvek meniť tieto VOP.

2.) ELITE Date má právo doplňovať tieto VOP. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť okamžikom, kedy sa stávajú prístupnými online na webových stránkach spoločnosti ELITE Date. Pokračovaním v používaní služieb ELITE Date zákazník potvrdí svoj súhlas s doplneniami. ELITE Date žiada zákazníkov, aby si všímali zmien a najnovších verzií VOP prístupných online na webových stránkach ELITE Date. Prítomnosť zákazníka na internetových stránkach ELITE Date je podmienená absolútnym prijatím všetkých doplnení a zmien.

XII. Záverečné ustanovenia

1.) Tieto VOP a všetky právne pomery medzi zákazníkom a spoločnosťou ELITE Date sa riadia právom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, a prípadné spory budú riešené pred obecnými súdmi Českej republiky. Zmluvné strany sa v súlade s §89a zákona č. 99/1963 Sb., občiansky súdny rád, dohodli na miestnej príslušnosti obecného súdu ELITE Date.

2.) V prípade, že niektoré ustanovenia v týchto VOP sa stanú neplatnými alebo neúplnymi, zostávajú zvyšné ustanovenia VOP platné a účinné. Neplatné alebo neúplne ustanovenie bude nahradené alebo doplnené platným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zamýšľanému účelu.