Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ELITE Date s.r.o.

I. Predmet

1.) Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú základné podmienky týkajúce sa používania služieb prevádzkovaných spoločnosťou ELITE Date s.r.o. so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe spis. zn. C 278797 s identifikačným číslom 29093244, používajúcu doménové meno www.elitedate.sk (ďalej len “ELITE Date”).


2.) Pre všetkých užívateľov alebo zákazníkov ELITE Date (ďalej len “zákazník”) sú tieto Všeobecné obchodné podmienky záväzné, aj keď sa užívanie alebo prístup uskutočňuje mimo Českú republiku. Zákazník prijíma Všeobecné obchodné podmienky a kliknutím na tlačidlo "Chcem si nájsť partnera, Prihlásenie cez facebook, Registrovať” prehlasuje, že si Všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, že ich obsah je zrozumiteľný a určitý, že ich pochopil a že s nimi bez výhrad a zo svojej slobodnej vôle vážne súhlasí.


3.) Spoločnosť ELITE Date na svojich internetových stránkach ponúka službu k sprostredkovaniu zoznámenia svojich zákazníkov, informácie o nich a o ich ideálnych partneroch, čím im poskytuje pomoc v hľadaní vhodnej osoby na zoznámenie.


4.) Podmienky a ustanovenia uvedené nižšie upravujú užívanie služieb ELITE Date.


5.) Zákazník sa svojou registráciou zaväzuje používať tieto služby iba pre osobné a nekomerčné účely.

Registráciou zákazník uznáva tieto Všeobecné obchodné podmienky a prehlasuje, že je plnoletý. Už registráciou vzniká prvý (bezplatný) zmluvný pomer medzi spoločnosťou ELITE Date a zákazníkom, pre ktorých tiež platia tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zmluva so zákazníkom je uzatváraná v českom jazyku a je ELITE Date uchovávaná vo forme elektronického záznamu pre interné účely, prístup k nej teda nebude možný. Platforma ELITE Date umožňuje uzavretie zmluvy prostredníctvom interaktívneho webového rozhrania; predtým, ako dôjde k uzavretiu zmluvy, môže zákazník vložené údaje kontrolovať a meniť. V súvislosti s poskytovaním služieb nie sú zo strany ELITE Date vyžadované zálohy.

II. Popis a rozsah služieb

1.) ELITE Date ponúka svojim zákazníkom databázu a aplikácie prístupné na stránkach www.elitedate.sk a tiež na partnerských stránkach, do ktorých služby ELITE Date sú alebo môžu byť integrované.


2.) ELITE Date poskytuje zákazníkom prístup k svojim aplikáciám a databáze. To zahrňuje prístup k osobnostnému testu, kde zákazník vyplní dotazník. Odpovede zákazníka na otázky v dotazníku vytvoria základ pre vypracovanie individuálneho ohodnotenia zákazníka prostredníctvom testu.

3.) Odpovede zákazníka na otázky v dotazníku a iné osobné údaje sa uvádzajú do ELITE Date databázy, kde sa porovnávajú s údajmi iných zákazníkov ELITE Date. Toto porovnanie je založené na algoritme umožňujúcemu odhalenie kompatibility dvoch profilov zákazníkov. Výsledok porovnania sa poskytuje zákazníkovi, a to tak, že zákazník obdrží súpis tých zákazníkov, ktorých profil najlepšie zodpovedá jeho profilu. Zákazník vypracovaním testu súhlasí s tým, že sa profil jeho osoby môže objaviť ako kompatibilný u iných zákazníkov.


4.) Zákazníci môžu kontaktovať iných zákazníkov odporučenými službami ELITE Date. Kontaktovaný zákazník sa potom rozhodne, či odpovie alebo nie. Komunikácia medzi zákazníkmi sa uskutočňuje cez vnútorný komunikačný systém ELITE Date.


5.) Nadviazanie kontaktu je spoplatnenou službou. Zákazníci si môžu zakúpiť prístup k tejto službe na dobu určitú.


6.) Skôr ako bude platený servis sprístupnený zákazníkom, budú upozornení, že služba je platená a budú informovaní o jej rozsahu a spôsoboch platenia; platený servis bude zákazníkom sprístupnený a zmluva o Prémiovom členstve či zmluva o Prémiovom členstve Continuum uzavretá, po obdržaní platby


7.) ELITE Date nemôže zaručiť, že zákazník dokáže úspešne nadviazať kontakty v priebehu zmluvnej doby, ani ELITE Date nenesie zodpovednosť v prípade, keď zákazník do konca zmluvnej doby nenadviaže žiadny kontakt.


8.) ELITE Date nemôže zaistiť správnosť ohodnotenia alebo posúdenia v osobnostnom teste.


9.) Spoplatnená služba (Prémiové členstvo alebo zmluva o Prémiovom členstve Continuum, viac ďalej ) je spotrebovávaná, t.j. plnenie služieb je započaté okamihom, keď sa zákazníkovi začnú zobrazovať nerozmazané fotografie iných zákazníkov a je mu umožnená osobná komunikácia, t.j. písanie súkromných správ v rámci vnútorného komunikačného systému. Zákazník výslovne súhlasí s sprístupnením Prémiového členstva či Prémiového členstva Continuum pred uplynutím zákonnej 14 dennej lehoty pre odstúpenie od zmluvy.


10.) Zákazník berie na vedomie, že ELITE Date nie je povinná uzatvoriť zmluvu, a to hlavne s osobou, ktorá v minulosti porušila podmienky ELITE Date alebo existuje takéto dôvodné podozrenie (napr. kvôli totožnosti IP adresy).

III. Prístup, cenník a platba prémiových služieb

1.) Akýkoľvek prístup do ELITE Date systému databáz vyžaduje registráciu, pri ktorej je zákazník povinný používať svoje pravé občianske meno a priezvisko. Svojou registráciou sa zákazník zaväzuje dodržiavať podmienky špecifikované v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Zákazník registráciou prehlasuje, že je plnoletý/plnoletá. Registráciou vzniká medzi spoločnosťou ELITE Date a zákazníkom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.


2.) ELITE Date je oprávnená kedykoľvek zablokovať a ďalej neumožniť prístup do systému ELITE Date zákazníkovi, u ktorého vzniklo dôvodné podozrenie, že porušuje zákonné predpisy a ktorý používa systém ELITE Date v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v takomto prípade nemá nárok na vrátenie ani pomernej časti už uhradených služieb ELITE Date.


3.) ELITE Date poskytuje služby zdarma (čo zahŕňa len vytvorenie vlastného profilu bez možnosti komunikácie s potenciálnymi partnermi) a ďalej ponúka spoplatnené služby, ktoré sú hradené formou úhrady za prístup k službám ELITE Date po určitú dobu – tzv. „Prémiové členstvo“ (jedine pri uhradení Prémiového členstva má zákazník k dispozícii prístup k ostro zobrazeným fotografiám ostatných zákazníkov a prístup ku komunikácii s ostatnými zákazníkmi) a tzv. „Prémiového členstva Continuum“, ktoré je spoplatnenou službou, ktorá prináša výhody Prémiového členstva, ktoré je automaticky predlžované (viď ďalej). Vymedzenie platených služieb, ich cena a časová obmedzenosť využívania zaplatených služieb je stanovená cenníkom, ktorý je v aktuálnom znení umiestnený na https://www.elitedate.sk/premiove-clenstvo. Skôr ako zákazník použije spoplatnené služby, bude v každom prípade upozornený, že daná služba nie je bezplatná a aká je výška poplatku

4.) Objednaním Prémiového členstva či Prémiového členstva Continuum uzatvára zákazník teda ďalší zmluvný pomer so spoločnosťou ELITE Date, pre ktorý rovnako platia tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zákazník bude pred uzavretím tohto ďalšieho zmluvného pomeru informovaný o spoplatnení služby, platných cenách a platobných podmienkach. Tento ďalší zmluvný pomer týkajúci sa spoplatnených služieb sa uskutoční zaplatením.

5.) Objednaním Prémiového členstva či Prémiového členstva Continuum zákazník výslovne udeľuje súhlas s poskytovaním (doručením) služby ihneď po uzavretí zmluvy. Zákazník výslovne berie na vedomie, že tým, že získa prístup k užívaniu služby pred uplynutím štrnásťdennej (14 dennej) lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Sb. v platnom znení), v lehote štrnástich (14) dní od uzavretia zmluvy. Zákazník výslovne požaduje, aby mu platené služby boli poskytované ihneď po uzavretí zmluvy, teda pred uplynutím zákonnej 14 dennej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.) Cenu za poskytnutie sprístupnenia Prémiového členstva či Prémiového členstva Continuum hradí zákazník prostredníctvom niektorej z nasledujúcich platobných metód (ďalej len „Platobné metódy“):

a) zaplatenie platobnou kartou,

b) úhrada prostredníctvom PayPal účtu,

c) úhrada prostredníctvom účtu Apple iTunes

d) iným spôsobom platby umožneným a podporovaným ELITE Date.

ELITE Date nie je poskytovateľom a/alebo prevádzkovateľom žiadnej z Platobných metód. Zodpovednosť za priebeh transakcií nesie výhradne poskytovateľ platobných služieb na jednotlivých Platobných metódach.

7.) Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade Prémiového členstva Continuum sú jeho platby realizované automaticky až do okamihu, kedy zákazník automatické opakovanie platby sám ukončí. Opakované platby sú realizované až 24 hodín pred uplynutím zvoleného časového obdobia, a to z dôvodu prenosu informácií o platbe medzi poskytovateľom platobnej metódy a ELITE Date. Ak nebude zákazník mať dostatočné finančné prostriedky ku dňu, kedy je platba splatná, ELITE Date zašle na emailovú adresu poskytnutú užívateľom emailovú správu o „neúspešnej platbe“ a pokúsi sa znovu čerpať predplatné – nie však viac ako sedem (7) krát - prostredníctvom poskytnutej kreditnej alebo debetnej karty, a to najdlhšie po dobu 7 (siedmych) pracovných dní. Počas uvedenej doby, počas ktorej sa ELITE Date bude pokúšať o čerpanie nezrealizovanej platby, Prémiové členstvo Continuum zákazníka trvá. Po jej neúspešnom uplynutí je ELITE Date oprávnená od zmluvy o poskytovaní Prémiového členstva Continuum odstúpiť.

IV. Ochrana osobných údajov

1.) Pri poskytovaní služieb ELITE Date sa osobné údaje zákazníkov, ako napríklad vek, pohlavie, PSČ, telefónne číslo, výsledky osobnostného testu, obrázky a ďalšie, zbierajú, zachovávajú, spracovávajú a používajú. Pojem „osobné údaje“ znamená dáta obsahujúce osobné detaily a konkrétne podrobnosti konkrétneho alebo identifikovateľného zákazníka. Tiež sa ukladajú osobné údaje nastavenia zákazníka pre využívanie služieb ELITE Date.

2.) Osobné dáta (ako napr. meno, adresa, telefón, email, IČO, DIČ a pod.), ktoré sú súčasťou registrácie zákazníka sú považované za dôverné informácie a sú chránené proti zneužitiu. Tieto osobné údaje o zákazníkovi nebudú poskytnuté tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na poskytovaní čiastkových služieb. Aj týmto osobám však budú dáta poskytnuté iba v nevyhnutne nutnom rozsahu. Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, archivovaním a používaním údajov o ňom. ELITE Date má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to písomne požiada.

3.) Zákazník je týmto informovaný a berie na vedomie, že ELITE Date zhromažďuje a spracováva uvedené osobné údaje na základe zákazníkovho súhlasu, ktorý zákazník udelil pri registrácii k Službám a ktorý môže zákazník kedykoľvek odvolať. Odvolaním tohto súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania zákazníkových osobných údajov založená na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas možno kedykoľvek písomne (resp. zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu ELITE Date). V tomto prípade ELITE Date zastaví všetky spracovateľské činnosti. Odvolanie tohto súhlasu však neznamená, že by ELITE Date musela zmazať osobné údaje, ktoré spracováva pre účel plnenia zmluvy uzavretej so zákazníkom. Takisto nie je dotknuté právo požadovať vymazanie i týchto osobných údajov, ktoré sa zákazníka týkajú a sú stále v držaní ELITE Date. Vzhľadom k špecifikám Služieb poskytovaných ELITE Date môže byť znemožnené poskytovanie Služieb v prípade odvolania súhlasu so spracovaním zákazníkových osobných údajov.

4.) ELITE Date nemá v úmysle predať osobné údaje zákazníka do tretej zeme alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, finančným úradom a pod. v rámci výkonu ich zákonodarných právomocí) alebo ich ELITE Date môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom zvláštnym zákonom.

5.) Týmto je zákazník informovaný o svojom práve požadovať od ELITE Date prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, ich prenos, poprípade obmedzenie spracovania. Bližšie informácie o výkone práv zákazníka sú uvedené na https://www.elitedate.sk/zasady-spravy-osobnych-dat .

6.) Zákazník súhlasí s tým, aby služby ELITE Date používali údaje týkajúce sa jeho osoby pre účely konzultovania, propagácie, prieskumu trhu, výskumu a analýzy, aby sa služby ELITE Date mohli vyvíjať a splňovať požiadavky zákazníkov. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že bude dostávať e-mail-newslettery od ELITE Date. Tento súhlas môže byť kedykoľvek zrušený e-mailom na adresu info@elitedate.sk alebo v nastavení parametrov v užívateľskom profile. Zákazník takisto súhlasí s publikovaním jeho/jej profilu na

· (i)internetových stránkach partnerov ELITE Date;

· (ii) internetových stránkach čiastočne obsahujúcich služby ELITE Date (mikrostránky);

· (iii) aplikáciách pre mobilné telefóny, a to za účelom zvýšenia počtu osôb, ktoré môžu mať záujem o jeho/jej profil.

7.) Zákazník tiež súhlasí s tým, že sa údaje jeho/jej osobného profilu môžu predávať vonkajším prevádzkovateľom servisných služieb ELITE Date za účelom rozosielania e-mailov a newsletterov menom ELITE Date. Zákazník súhlasí s tým, že jeho/jej prístup k službám ELITE Date, pokiaľ takýto prístup bol uskutočnený cez partnerské stránky, je uložený s cookies. Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné dáta zákazníka, ale slúžia výhradne k podporovaniu pripojeného partnerského programu. Cookies budú automaticky zmazané po registrácii zákazníka. Pokiaľ registrácia nebude uskutočnená, cookies bývajú obvykle automaticky zmazané po 30 dňoch. Zákazník ďalej súhlasí s tým, že ELITE Date využíva služieb Google Ads, Seznam, Sklik, Google Analytics, Smartlook, Affiliate siete Ehub a Espolupráce, Compado GmbH, Agora (Taboola), Microsoft Ads a Facebook Ads formou umiestnenia meracích kódov na stránkach ELITE Date, ktoré sú následne používané pre meranie konverzií, remarketing, vyhodnocovanie návštevnosti stránok a nahrávanie údajov z procesu registrácie. Spoločnosť VS Hosting poskytuje hostingové služby spoločnosti ELITE Date, v rámci ktorých sú prevádzkované jej servery a ukladané zálohy dát.

8.) V prípade akýchkoľvek podnetov, otázok alebo nejasností v súvislosti so spracovaním osobných údajov vrátane sťažností sa možno obrátiť na ELITE Date prostredníctvom kontaktov uvedených na https://www.elitedate.sk/kontakt . 

9.) V prípade pochybností o dodržaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa rovnako možno obrátiť so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz. 

10.) Viac informácií o spracovaní osobných údajov zo strany ELITE Date nájdete na https://www.elitedate.sk/zasady-spravy-osobnych-dat . 

V. Reklamačné konanie

1.) Prípadné námietky zákazníka proti akejkoľvek uskutočnenej platbe musí zákazník poslať do 7 dní odo dňa zaúčtovania týchto poplatkov na adresu: info@elitedate.sk a na ďalšie kontaktné miesta podľa čl. X týchto Všeobecných obchodných podmienok, inak sú všetky platby považované za bezchybné.


2.) Menšie prekážky pre prístup k službám nie sú považované za odôvodnenie námietky. Menšími prekážkami k spoplatneným službám sa rozumejú prípady, kedy doba, počas ktorej zákazník nemal prístup k zmieneným spoplatneným službám, neprevyšuje dva po sebe idúce dni. Námietky sú považované za oprávnené, pokiaľ je spoločnosť ELITE Date zodpovedná za nedostupnosť poskytovaných služieb (napr. výpadok komunikačných sietí), hlavne spoločnosť ELITE Date neručí za poruchy technických zariadení alebo kvality prístupu k službám na základe vyššej moci.


3.) V prípade, že sú námietky zákazníka oprávnené, platí nasledovné: Zákazníkom, ktorí si zaplatili prístup k aplikáciám a k databáze ELITE Date na určitú dobu bude tento prístup predĺžený o dobu, ktorá bola oprávnene namietaná ako nedostupná z dôvodov ležiacich na strane ELITE Date.

VI. Povinnosti zákazníkov

1.) Každý zákazník sa zaväzuje považovať za dôverné všetky doručené emaily, správy v internom i inom systéme a iné informácie alebo údaje iných zákazníkov, ktoré obdrží pri použití ELITE Date databázy, a neprezradzovať ich tretej strane bez súhlasu pôvodcu. Táto povinnosť sa tiež vzťahuje na mená, telefónne čísla, adresy, profily na akýchkoľvek sociálnych sieťach či emaily a/alebo URL iných zákazníkov. Poskytovanie akýchkoľvek údajov ne-zákazníkom je tiež zakázané.


2.) Každý zákazník sa ďalej zaväzuje nezneužívať služieb ELITE Date, predovšetkým:
a) nepoužívať systém ELITE Date pre šírenie hanlivých, neprístojných, pornografických, urážlivých alebo protizákonných materiálov alebo informácií;
b) nepoužívať ELITE Date na vyhrážanie, prenasledovanie ľudí alebo pre porušovanie ľudských práv (vrátane práva na ochranu osobnosti), a tiež na ponúkanie alebo dožadovanie sa peňazí alebo akýchkoľvek iných materiálnych či nemateriálnych hodnôt;
c) neposielať na stránky ELITE Date žiadne dáta (i) obsahujúce vírusy (infikovaný software); (ii) obsahujúce software alebo iné materiály chránené autorským právom alebo právom priemyselného vlastníctva, okrem prípadov, kedy je zákazník vlastníkom alebo oprávneným držiteľom príslušných práv;
d) nepoužívať ELITE Date takým spôsobom, aby dostupnosť ponúk pre iných zákazníkov bola negatívne ovplyvnená;
e) neposielať správy zákazníkom pre účely iné než osobnej komunikácie, predovšetkým nepoužívať systém na propagáciu alebo reklamu služieb alebo tovaru.


3.) Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade podozrenia na neprípustné protizákonné použitie služby má ELITE Date právo overiť dáta uvádzané zákazníkom v systéme a podľa svojho uváženia zablokovať prístup k týmto údajom a zablokovať zákazníkovi prístup k službám ELITE Date, inak ho zneprístupniť alebo zneviditeľniť, poprípade profil zmazať a odstúpiť od zmluvy so zákazníkom. V prípade pochybností má ELITE Date právo konečného rozhodnutia o prípustnosti príslušných materiálov.


4.) ELITE Date zaistí dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel nevyhnutných pre prihlásenie zákazníka a pre prístup k službám, predovšetkým tieto identifikačné údaje a heslá neposkytne žiadnej tretej osobe.


5.) Užívateľský účet – profil zákazníka slúži predovšetkým na zoznámenie zákazníka s iným zákazníkom. Jeho obsahom nesmú byť: (i) texty, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi; (ii) texty vykazujúce znaky podvodného správania zákazníka; (iii) komerčné a reklamné oznámenia vrátane ponúk práce a pod.; (iv) vulgárne alebo sexuálne ladené texty; (v) erotické alebo pornografické fotografie alebo len odkazy na tieto fotografie; (vi) autorské diela bez výslovného súhlasu autora; (vii) urážlivé texty alebo texty motivované pedofíliou, zoofíliou, xenofóbiou a rasizmom; (viii) texty umožňujúce zameniteľnosť užívateľského účtu s účtom iného zákazníka; (ix) kontaktné informácie užívateľa ako je predovšetkým telefónne číslo, email, odkaz na webové stránky, QR či iný kód vedúci na profil užívateľa alebo inej osoby na sociálnych sieťach.


6.) Profilová fotografia zákazníka musí zobrazovať aktuálny vzhľad zákazníka. Uznávame fotografie, na ktorých je vidieť detailne tvár zákazníka alebo celá postava. Neschvaľujeme fotografie postavy vyfotené zozadu, fotografie fotené z veľkej diaľky, fotografie rozmazané, príliš tmavé fotografie, ani fotografie upravené rôznymi aplikáciami. Zákazník prehlasuje, že ním do jeho profilu umiestnená profilová fotografia zodpovedá skutočnosti a disponuje všetkými právami k tejto fotografii, predovšetkým právom túto fotografiu voľne zverejniť. Zákazník nie je oprávnený umiestniť na ELITE Date fotografie obsahujúce kontaktné informácie užívateľa ako je email, odkaz na webové stránky, QR alebo iný kód vedúci na profil užívateľa alebo inej osoby na sociálnych sieťach.


7.) Zákazník sa ďalej zaväzuje najmä neporušovať všeobecne záväzné predpisy, rešpektovať všetky pokyny ELITE Date v súvislosti s poskytovaním Služieb. Zákazník výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že ELITE Date je oprávnená prijať všetky opatrenia k ochrane svojich práv i pri podozrení na hrozbu jej ohrozenia a že je ELITE Date v tejto súvislosti najmä oprávnená zablokovať, zneviditeľniť a/alebo inak zneprístupniť profil zákazníka.


8.) Porušenie ktorejkoľvek povinnosti zákazníka podľa VOP sa považuje za podstatné a ELITE Date je v takom prípade oprávnená odstúpiť od zmluvy so zákazníkom, čo znamená najmä zablokovať a/alebo zmazať jeho profil a prístup k aplikáciám a databáze ELITE Date a nedovoliť mu jej ďalšie využívanie, a to bez nároku na vrátenie akejkoľvek časti uhradenej sumy.

9.) Spoločnosť ELITE Date neručí za správnosť údajov uvedených zákazníkom spoločnosti ELITE Date v osobnostnom teste. Spoločnosť ELITE Date preto neručí ani za správnosť vypracovaného výsledku testu a porovnania zákazníckych profilov, pretože vypracovanie výsledku testu a porovnanie zákazníckych profilov je realizované predovšetkým na základe uvedených údajov. Akonáhle ELITE Date dôjde k zisteniu, že je zákazníkove chovanie v rozpore so zákonom, porušuje práva jednej alebo viacero tretích strán alebo je v rozpore so súčasnými povinnosťami zákazníkov uvedenými v článku VII, bude ELITE Date postupovať podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Spoločnosť ELITE Date nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak chybného zadania, ktoré obdržala od zákazníka, a ďalej jej predovšetkým bránila v splnení niektorá z prekážok vylučujúcich povinnosť k náhrade škody v zmysle § 2913 odst. 2 občianskeho zákonníka.

10.) ELITE Date zodpovedá v rámci zmluvy len za škody spôsobené zákazníkovi, ktoré spôsobili zákazníkovi zákonní zástupcovia ELITE Date alebo osoby použité k splneniu povinnosti úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, za ublíženie na živote, tele alebo zdraví, založené na porušení povinností zo strany ELITE Date, jeho zákonných zástupcov alebo osôb použitých k splneniu povinnosti a za škody vzniknuté porušením povinností, ktorých splnenie je predpokladom riadnej realizácie zmluvy.

Ak sa jedná o zodpovednosť na základe Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku, zo záruky alebo pre zámerné uvedenie do omylu, nie je zodpovednosť predchádzajúcou úpravou dotknutá.

Zákazníkovi náleží náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práv podľa §1923 občianskeho zákonníka (Ak je chyba odstrániteľná, môže sa zákazník domáhať buď opravy alebo doplnenia toho čo chýba alebo primeranej zľavy z ceny. Ak chybu nemožno odstrániť a nie je možné z tohto dôvodu predmet riadne užívať, môže nadobúdateľ buď odstúpiť od zmluvy, alebo sa domáhať primeranej zľavy z ceny). Ak si však neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť chybu, súd právo neprizná, pokiaľ poskytovateľ namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

11.) Zákazník nie je oprávnený postúpiť právo zo zmluvy o Prémiovom členstve či zmluvy o Prémiovom členstve Continuum na tretiu osobu, a tiež nie je oprávnený umožniť využívanie spoplatnenej služby ELITE Date ( napr. sprístupnením svojho užívateľského účtu – profilu a pod.) tretej osobe.

 

VII. Zrušenie služby, ukončenie užívania a odstúpenie od zmluvy

1.) Zákazník má právo v zákonnej 14 dennej lehote od uzavretia zmluvy odstúpiť od zmluvy s ELITE Date bez udania dôvodu, pokiaľ sa zákazník nevzdal práva na odstúpenie podľa čl. III. odst. 5) týchto Všeobecných obchodných podmienok. Po odstúpení od zmluvy bude profil zákazníka vymazaný. Odstúpiť od zmluvy môže zákazník tak, že zašle ELITE Date podpísaný formulár pre odstúpenie od zmluvy, dostupný na adrese https://www.elitedate.sk/sites/ELITEDATE.cz/repository/File/formulare/formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf a nižšie v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, alebo iným jednoznačným jednaním zákazníka (bez využitia vzorového formulára), z ktorého je zrejmé aspoň celé meno zákazníka a e-mailová adresa využitá pri registrácii v ELITE Date, a vôľa zákazníka ukončiť jednostranným jednaním zmluvu, a to spôsobmi uvedenými v čl. X týchto Všeobecných obchodných podmienkach, alebo akýmkoľvek iným zákonom predpokladaným spôsobom. Následne bude účet do 5 pracovných dní odstránený.

2.) Zákazník má právo vypovedať poskytovanie Prémiového členstva či Prémiového členstva Continuum bez udania dôvodu. Vymazanie jeho profilu zákazníkom sa považuje za vypovedanie zmluvy.


3.) Pokiaľ užívateľ spoplatnených služieb zruší svoju registráciu a/alebo inak odstúpi od zmluvy či ju vypovie, súhlasí s tým, že mu nebudú vrátené žiadne už uhradené platby.

4.) V prípade, že sa zákazník neprihlási k svojmu profilu (t.j. nenavštívi emailovú schránku, neprihlási sa a pod.) po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, je spoločnosť ELITE Date oprávnená zrušiť takýto neaktívny účet – profil i bez súhlasu zákazníka.

5.) ELITE Date si vyhradzuje právo okamžitého zmazania profilu ( či už celého, alebo jeho časti či častí), pokiaľ zákazník poruší svoju povinnosť nepostúpiť svoje práva zo zmluvy o Prémiovom členstve či zmluvy o Prémiovom členstve Continuum na tretiu osobu, prípadne svoju povinnosť neumožniť užívanie spoplatnenej služby ELITE Date ( napr. sprístupnením svojho profilu a pod.) tretej osobe.


6.) ELITE Date si vyhradzuje právo okamžitého zmazania profilov (či už celého profilu, alebo len jeho časti či častí), pokiaľ má podozrenie, že zákazník použil fiktívne meno, skratku mena a priezviska, profily s falošnými fotografiami, fotografiami nezodpovedajúcimi skutočnej podobe užívateľa, vulgárnym textom, profily založené za účelom flirtu alebo sexu či inak závadné profily. Za závadný profil je považovaný i profil, v ktorom sú uvedené kontaktné údaje na užívateľa (emailové adresy, telefón, Facebook, Skype, webové stránky,…)


7.) ELITE Date má právo kontrolovať a overovať obsah všetkých posielaných textov a údajov alebo grafických súborov, či zodpovedajú právnym predpisom a týmto Všeobecným obchodným podmienkam, a má tiež právo v prípade nutnosti tieto údaje upravovať či zmazať a profily zákazníkov zablokovať, zneviditeľniť, zneprístupniť a/alebo zmazať.

8.) Pokiaľ ELITE Date zmaže profil spoplatnenej služby z dôvodov uvedených vyššie v odst. 4., 5., 6., a 7. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, teda pre závažné porušenie povinností zákazníka, dochádza k zániku zmluvy odstúpením zo strany ELITE Date, s účinnosťou k okamžiku vymazania profilu spoplatnenej služby. Zákazníkovi v takomto prípade nebudú vrátené žiadne doposiaľ uhradené platby.

VIII. Práva

1.) Všetky práva na programy, servis, postupy, software, technológie, ochranné značky, obchodné názvy, vynálezy a všetky materiály patriace ELITE Date patria výlučne ELITE Date. ELITE Date je vlastníkom všetkých autorských práv a licencií k použitiu vyššie uvedených práv. Použitie všetkých programov a ich obsahu, materiálov, ochranných značiek a obchodných mien je dovolené výhradne pre účely vymedzené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Akékoľvek rozmnožovanie či šírenie týchto programov, služieb, postupov, software, atď. – pre akékoľvek účely – je zakázané.

IX. Zodpovednosť

1.) ELITE Date nekontroluje, či sú informácie v profiloch zákazníkov či v jej komunikácii bezpečné a správne. ELITE Date preto nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť a úspešnosť porovnávania rôznych profilov a za správnosť ohodnotenia v osobnostnom teste. ELITE Date nenesie zodpovednosť za obsah ohodnotenia a individuálneho popisu osobnosti. I keď je to zakázané, zákazníci majú možnosť zadávať nepresné údaje alebo používať ELITE Date aplikácie pre neprípustné alebo protizákonné účely. V prípade neprípustného či protizákonného použitia ELITE Date systému ELITE Date nenesie žiadnu zodpovednosť. ELITE Date garantuje, že bude usilovať o nadviazanie kontaktov pre zákazníka, ale ELITE Date nezaručuje istotu úspechu. ELITE Date rovnako nenesie zodpovednosť za prípady, keď počas trvania zmluvnej doby zákazník nedokázal nadviazať žiadne kontakty, alebo keď sa zákazníci, ktorí sa spojili, k sebe nehodia.


2.) ELITE Date nie je zodpovedná za stálu, nepretržitú dostupnosť systému alebo za vypnutie, prerušenie či zničenie technických inštalácií. Okrem toho ELITE Date predovšetkým nenesie zodpovednosť za zlú kvalitu prístupu k systému ELITE Date kvôli zásahu vyššej moci alebo iným nekontrolovateľným udalostiam, predovšetkým v prípade zlyhania komunikačných sietí a kanálov. ELITE Date nenesie zodpovednosť za menšie prerušenie v poskytovaní služieb.


3.) Zákazník týmto zbavuje spoločnosť ELITE Date všetkej zodpovednosti, oslobodzuje od nákladov a nárokov plynúcich z poškodenia kvôli ohováraniu, urážkam a narušenia osobnostných práv inými zákazníkmi kvôli zlyhaniu služieb, kvôli narušeniu práv k nehmotným statkom alebo iných práv. Každý zákazník tiež zbavuje spoločnosť ELITE Date zodpovednosti a oslobodzuje ju od nákladov a nárokov plynúcich z narušenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.

X. Komunikácia

1.) Komunikácia ELITE Date so zákazníkmi sa uskutočňuje pomocou príslušného interného komunikačného systému alebo pomocou elektronickej pošty. Správy od zákazníkov pre ELITE Date je možné posielať pomocou elektronickej pošty na adresy uvedené na internetových stránkach ELITE Date (napríklad info@elitedate.sk) alebo poštou na adresu prevádzky ELITE Date – ELITE Date s.r.o, Panská 2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká Republika.

XI. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok


1.) ELITE Date má právo meniť a doplňovať tieto Všeobecné obchodné podmienky. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť okamžikom, kedy sa stávajú prístupnými online na webových stránkach spoločnosti ELITE Date. Pokračovaním v používaní služieb ELITE Date zákazník potvrdí svoj súhlas s doplneniami. ELITE Date žiada zákazníkov, aby si všímali zmien a najnovších verzií Všeobecných obchodných podmienok prístupných online na webových stránkach ELITE Date. Prítomnosť zákazníka na internetových stránkach ELITE Date je podmienená absolútnym prijatím všetkých doplnení a zmien.

XII. Záverečné ustanovenia

1.) Tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky právne pomery medzi zákazníkom a spoločnosťou ELITE Date sa riadia právom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, a prípadné spory budú riešené pred všeobecnými súdmi Českej republiky. Zmluvné strany sa v súlade s §89a zákona č. 99/1963 Sb., občiansky súdny rád, dohodli na miestnej príslušnosti všeobecného súdu ELITE Date.


2.) V prípade, že niektoré ustanovenia v týchto Všeobecných obchodných podmienok sa stanú neplatnými alebo neúplnými, zostávajú zvyšné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok platné a účinné. Neplatné alebo neúplne ustanovenie bude nahradené alebo doplnené platným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zamýšľanému účelu. Pokiaľ sa ustanovenia nestanú súčasťou zmluvy alebo budú neúčinné, bude sa obsah zmluvy riadiť podľa príslušných právnych predpisov.

3.) Spoločnosť ELITE Date je oprávnená poveriť tretích poskytovateľov služieb poskytnutím časti alebo celého spektra služieb spoločnosti ELITE Date, pokiaľ tým zákazníkovi nevzniknú žiadne ujmy.

4.) V prípade sťažností je zákazník oprávnený obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ako dozorný orgán vykonávajúci dohľad nad činnosťou ELITE Date a subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Bližšie informácie je možné získať na webových stránkach: https://adr.coi.cz/cs. Zákazník je rovnako oprávnený obrátiť sa so svojou sťažnosťou na Európske spotrebiteľské centrum Českej republiky, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

5.) Spoločnosť ELITE Date sa neúčastní online riešení sporov (ODR) a nie je to jej povinnosť.

6.) Zákazník má možnosť stiahnuť si pri uzavretí zmluvy zmluvné ustanovenia, ktoré pre neho platia, vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a uložiť si ich v reprodukovateľnej forme

7.) Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát:

ELITE Date s.r.o.
IČ: 29093244

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o poskytnutí týchto služieb: predplatené Prémiové členstvo / predplatené Prémiové členstvo Continuum na portály www.elitedate.sk.

Dátum objednávky/ Dátum obdržania (aktivácie)*:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:

______________________
Podpis spotrebiteľa
(iba pokiaľ je tento formulár zasielaný v písomnej podobe)

________________________
Dátum

(*)