Podmienky


Všeobecné zmluvné podmienky ELITE Date


Tieto Všeobecné zmluvné podmienky stanovujú základné podmienky týkajúce sa používania služieb ELITE Date prevádzkovaných spoločnosťou ELITE Date sro, so sídlom U Mlyna 12/11, Plzeň zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni s identifikačným číslom 29093244, používajúci doménové meno www.elitedate.sk (ďalej len "ELITE Date"). Pre všetkých užívateľov alebo zákazníkov ELITE Date (ďalej len "zákazník") sú tieto Všeobecné zmluvné podmienky záväzné, aj keď sa užívanie alebo prístup uskutočňujú mimo Českú republiku.

Svojou registráciou zákazník potvrdí, že si Všeobecné zmluvné podmienky prečítal, pochopil a súhlasil s nimi. Zákazník akceptuje Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) a vyhlasuje "Súhlasím s podmienkami" kliknutím na tlačidlo "Nájsť partnera".


I. Predmet Zmluvných podmienok

(1) Spoločnosť ELITE Date na svojich internetových stránkach ponúka informácie pre osoby o nich ao ich ideálnych partneroch na základe vedeckých testov, čím im poskytuje pomoc v hľadaní trvalého vzťahu.

(2) Podmienky a ustanovenia uvedené nižšie upravujú používanie služieb ELITE Date.

(3) Zákazník sa svojou registráciou zaväzuje používať tieto služby len pre osobné a nekomerčné účely.


II. Opis a rozsah služieb

(1) ELITE Date ponúka svojim zákazníkom databázu a aplikácie prístupné na stránkach www.elitedate.sk a tiež na partnerských stránkach, do ktorých služby ELITE Date sú alebo môžu byť integrované.

(2) ELITE Date poskytuje zákazníkom prístup k svojim aplikáciám a databázu. To zahŕňa prístup k osobnostnému teste, kde zákazník vyplní dotazník. Odpovede zákazníka na otázky v dotazníku tvorí základ pre vypracovanie individuálneho ohodnotenie zákazníka.

(3) Odpovede zákazníka na otázky v dotazníku a iné osobné údaje sa uvádzajú do ELITE Date databázy, kde sa porovnávajú s údajmi iných zákazníkov. Toto porovnanie je založené na algoritme umožňujúcim odhalenie kompatibility dvoch profilov zákazníkov. Výsledok porovnania sa odovzdáva zákazníkovi, a to tak, že zákazník dostane súpis tých zákazníkov, čí profil najlepšie zodpovedá jeho profilu.

(4) Zákazníci môžu kontaktovať iné zákazníkmi odporúčané službami ELITE Date. Príjemca sa potom rozhodne, či odpovie alebo nie. Komunikácie medzi zákazníkmi sa uskutočňuje cez vnútorné komunikačný systém.

(5) Nadviazanie kontaktu je spoplatnenú službou. Zákazníci si môžu zakúpiť prístup k tejto službe na určitú dobu.

(6) Kým bude platený servis sprístupnený zákazníkom, budú upozornení na to, že služba je platená, a informovanie o jej rozsahu a spôsoboch platenia; až platba bude vykonaná, platený servis bude zákazníkom sprístupnený.

(7) ELITE Date nemôže zaručiť, že zákazník dokáže úspešne nadviazať kontakty počas zmluvnej lehoty, a tiež služby ELITE Date nenesú zodpovednosť v prípade, keď do konca zmluvnej lehoty nebol nadviazaný žiadny kontakt.

(8) ELITE Date nemôže zaistiť správnosť ohodnotenie alebo posúdenie v osobnostnom teste.


(9) Spoplatnená služba (prémiové členstvo) je spotrebovaná, tj, plnenie služieb je začaté, okamihom, kedy sa užívateľovi, kedy sa užívateľovi začnú zobrazovať nerozmazané fotografie iných užívateľov, a je mu umožnená osobná komunikácia, tj písaní súkromných správ. Od tohto okamihu už užívateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, pretože mu bolo odtajnili soukoromí iných užívateľov.III. Prístup

(1) Akýkoľvek prístup k ELITE Date systému databáz vyžaduje registráciu, pri ktorej zákazník môže používať svoje vlastné heslo a prezývku či zástupné meno.

Svojou registráciou sa zákazník zaväzuje spĺňať podmienky použitia vysvetlené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach.

Zákazník registráciou prehlasuje, že je plnoletý / plnoletá.

Registrácia vytvára medzi spoločnosťou ELITE Date a zákazníkom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi predpismi týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

(2) ELITE Date je oprávnený kedykoľvek zablokovať prístup zákazníkovi, ktorý používa systém ELITE Date nezákonne, napríklad v prípade nedodržania predpisov uvedených v článku VII.

(3) ELITE Date poskytuje služby bezplatne a tiež ponúka spoplatnené služby. V prípade spoplatnených služieb, je možné zaplatiť za každé jednotlivé použitie alebo za prístup k takýmto službám počas určitej doby. Než zákazník použije spoplatnené služby, bude v každom prípade upozornený, že spomínaná služba nie je bezplatná a aká je výška poplatku. Po vykonaní príslušnej platby služba bude sprístupnená. Všetky ostatné služby sú v zásade bezplatné.

Pri používaní spomínaných spoplatnených služieb zaregistrovaný zákazník vstupuje do zmluvného vzťahu so spoločnosťou ELITE Date, ktorý existuje nezávisle vedľa registrácia. Takýto zmluvný vzťah pre spoplatnené služby znamená, že zákazník súhlasí s tým, že musí zaplatiť, a vzniká pri kliknutí na tlačidlo potvrdenie platby na príslušnej internetovej stránke.


IV. Ochrana údajov

(1) Bezpečnosti a ochrane údajov zákazníkov ELITE Date venuje osobitnú pozornosť. ELITE Date zaručuje, že spĺňa ustanovenia štatútu týkajúce sa ochrany dát.

(2) Pri poskytovaní zmluvného servisu osobné údaje, ako napríklad vek, pohlavie, PSČ, telefónne číslo, výsledky osobnostných testov, obrázky, sa zbierajú, uchovávajú, spracúvajú a používajú. Pojem osobné údaje znamená údaje obsahujúce osobné detaily a konkrétne podrobnosti konkrétneho alebo identifikovateľného zákazníka.

Rovnako sa ukladajú osobné nastavenia zákazníka pre využívanie služieb ELITE Date., Ktoré si zákazník sám nastaví. Toto je nutné preto, aby pri budúcich návštevách (pri každom ďalšom prihlásení do systému) zákazník mohol nájsť svoje osobné nastavenia.

(3) Zákazník súhlasí s tým, aby služby ELITE Date používali údaje týkajúce sa jeho osoby na účely konzultovanie, propagácia, prieskumu trhu, výskumov a analýzy, aby sa služby ELITE Date mohli vyvíjať a spĺňať požiadavky zákazníkov.

Okrem toho, zákazník jasne súhlasí s tým, že bude dostávať email-newslettre od ELITE Date. Tento súhlas môže byť kedykoľvek zrušený emailom na adresu info@elitedate.sk alebo nastavenie parametrov vo svojom užívateľskom profile.

Zákazník taktiež súhlasí s publikovaním jeho / jej profilu na webových stránkach partnerov ELITE Date; internetových stránkach čiastočne obsahujúce služby ELITE Date (mikrostránky); aplikáciách pre mobilné telefóny (napríklad UMTS alebo SMS);, aby sa zvýšil počet osôb, ktorí môžu mať záujem o jeho / jej profil.

Zákazník tiež súhlasí s tým, že sa údaje jeho / jej osobného profilu môžu odovzdávať vonkajším prevádzkovateľom servisných služieb ELITE Date na nasledujúce účely:
a) rozosielanie emailov a newsletterov menom ELITE Date.

Zákazník súhlasí s tým, že jeho / jej prístup k službám ELITE Date, ak takýto prístup bol uskutočnený cez partnerské stránky, je uložený s cookie. Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné dáta zákazníka, ale slúžia výhradne k podpore pripojeného partnerského programu. Cookies budú automaticky zmazané po registrácii zákazníka. Ak registrácia nebude vykonaná, cookies bývajú obyčajne automaticky mažú po 30 dňoch.
(4) ELITE Date upozorňuje zákazníkov na to, že ochrana údajov pri prenose dát v otvorených sieťach, ako je napríklad internet, nemôže byť plne zaručená za dostupných technických podmienok. Z tohto dôvodu zodpovednosť za bezpečnosť údajov prenášaných zákazníkom nesie sám zákazník.

(5) Svojou registráciou zákazník súhlasí s uvedeným vyššie použitím jeho / jej údajov.


V. Ceny

(1) Všetky služby, ktoré sú sprístupnené pre užívateľov ELITE Date sú bezplatné, okrem prípadov, keď je zákazník pred použitím určitej služby informovaný o jej cene. Ceny a spôsoby platby pre spoplatnené služby budú vysvetlené pri každom použití takýchto služieb. Vymedzenie platených služieb, ich cena a časová obmedzenosť využívanie zaplatených Služieb je stanovená cenníkom, ktorý je v aktuálnom znení umiestnený na www.elitedate.sk / ako-upgradovať-členstvo.
(2) Využívanie zaplatených Služieb je časovo obmedzené. Pre ďalšie aktívne využívanie platených Služieb po uplynutí obdobia uvedeného v predchádzajúcej vete je nutné, aby Užívateľ zaplatil ďalší Premium SMS, podľa informácie, ktorú dostal od Poskytovateľa v dostatočnej lehote pred uplynutím časového obmedzenia.
(3) V prípade zablokovania prístupu zákazníka k službám z dôvodu porušenia podmienok zmluvy je nevyužitý zostatok na účte zákazníka ELITE Date prevedený na ELITE Date ako poplatok za porušenie zmluvy. Žiadny nevyužitý zostatok nebude vrátený.
(4) Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

VI. Reklamační řízení 

(1) Případné námitky zákazníka proti zaúčtovaným poplatkům musí zákazník poslat do 7 dnů od zaúčtování těchto poplatků na adresu: info@elitedate.sk . Pokud zákazník během 7 dnů nepodá žádnou odůvodněnou námitku, zaúčtované poplatky budou považovány za přijaté.

(2) Menšie prekážky pre prístup k službám nie sú považované za odôvodnenie námietky. Menšie prekážky k spoplatneným službám znamenajú prípady, keď doba, počas ktorej zákazník nemal prístup k spomínaným spoplatneným službám, neprevyšuje dva po sebe nasledujúce dni. Oprávnenie námietky tiež vyžaduje splnenie nasledujúce podmienky: podľa článku XI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok musí byť spoločnosť ELITE Date zodpovedná za nedostupnosť poskytovaných služieb. 


(3) V prípade, že sú námietky zákazníka oprávnené, platí nasledujúce: Zákazníkom, ktorí si zaplatili prístup k aplikáciám a databáze ELITE Date počas určitej doby, bude tento prístup predĺžený o dobu, ohľadne ktorej zákazník vzniesol oprávnenú námietku.

(4) V prípade, že je námietka zákazníka oprávnená, má zákazník možnosť dať ELITE Date dodatočnú dobu 5 pracovných dní na vykonanie primeranej nápravy a tiež má právo požiadať ELITE Date o predĺženie podľa odseku (3). Pokiaľ nebude príčina námietky odstránená do vypršania dodatočné doby, má zákazník právo vypovedať zmluvu. Vrátenie nevyužitého kreditu sa v tomto prípade vykonáva podľa článku VIII (5).
VII. Povinnosti Zákazníkov

(1) Každý zákazník sa zaväzuje považovať za dôverné všetky emaily a iné oznámenia alebo údaje iných zákazníkov, ktoré dostane pri použití ELITE Date databázy, a nerozširovať ich tretej strane bez súhlasu pôvodcu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na mená, telefónne čísla / čísla faxu, adresy či e-maily a / alebo URL iných zákazníkov.

Poskytovanie akýchkoľvek údajov ne-zákazníkov je tiež zakázané.

(2) Každý zákazník sa ďalej zaväzuje nezneužívať služieb ELITE Date, predovšetkým

a) nepoužívať systém ELITE Date pre šírenie hanlivých, urážlivé, pornografických alebo iných protizákonných materiálov či informácií;

b) nepoužívať ELITE Date pre vyhrážanie, prenasledovanie ľudí alebo pre porušovanie ľudských práv (vrátane práva osobnosti), a tiež pre ponúkanie alebo dožadovanie sa peňazí alebo materiálnych hodnôt;

c) neposielať na stránky ELITE Date žiadne dáta:
- Obsahujúce vírusy (infikovaný softvér);
- Obsahujúce softvér alebo iné materiály chránené autorským právom alebo právom priemyselného vlastníctva, okrem prípadov, keď zákazník je právoplatným majiteľom spomínaných práv alebo dostal súhlas na použitie takých materiálov či softvér;

d) nepoužívať ELITE Date takým spôsobom, aby dostupnosť ponúk pre iných zákazníkov bola negatívne ovplyvnená;

e) neposielať správy zákazníkom na iné účely ako osobnej komunikácie, predovšetkým nepoužívať systém pre propagáciu alebo reklamu služieb či tovaru;

(3) V prípade porušenia občianskeho alebo trestného práva akýmkoľvek zákazníkom, v prípade nedodržania akejkoľvek z vyššie uvedených povinností ELITE Date má právo zrušiť zmluvu bez predchádzajúceho upozornenia a okamžite zablokovať prístup k aplikáciám a databáze ELITE Date podľa článku III.

(4) Ak existuje podozrenie na neprípustné alebo protizákonné použitie, ELITE Date má právo overiť dáta a vložená zákazníkom a v prípade nutnosti zablokovať prístup k týmto údajom. ELITE Date môže okamžite zablokovať zákazníkovi prístup k systému podľa článku III. Ak prípad vyvoláva pochybnosti, má ELITE Date právo konečného rozhodnutia o prípustnosti príslušných materiálov.

(5) zaistí dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel nevyhnutných pre prihlásenie Užívateľa a pre prístup k Službám, najmä tieto identifikačné údaje a heslá nesprístupní žiadnej tretej osobe (Užívateľ si je vedomý, že v prípade poskytnutia týchto údajov nesie plnú zodpovednosť za škodu, ktorá týmto prípadným zneužitím údajov vznikla).

(6) Užívateľský účet - Profil slúžia predovšetkým na zoznámenie, preto jeho obsahom najmä nesmie byť:
a) texty, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky;
b) texty vykazujúce znaky podvodného konania Užívateľa
c) komerčné a reklamné oznámenie, vrátane ponúk práce a pod;
d) vulgárny, alebo sexuálne ladené texty;
e) erotické alebo pornografické fotografie či len na tieto fotografie odkazovať;
f) autorské diela bez výslovného súhlasu autora;
g) urážlivé texty, alebo texty motivované pedofíliou, zoofilia, xenofóbii a rasizmom;
h) texty, tak aby užívateľský účet bol zameniteľný s Užívateľským účtom iného užívateľa.

(7) Profilová fotografia. Profilová fotografia Užívateľa, ktorá zobrazuje aktuálny vzhľad Užívateľa. Užívateľ prehlasuje, že ním do Užívateľského profilu umiestnená profilová fotografia zodpovedá skutočnosti, a disponuje všetkými autorskými právami k tejto fotografii, predovšetkým právom, túto fotografiu voľne zverejniť.VIII. Zrušenie a ukončení užívania

(1) Každý zákazník má právo kedykoľvek zrušiť zmluvu bez vysvetlenia. Po zrušení zmluvy dáta zákazníka budú vymazané a zmluvný vzťah stanovený v odseku III. (1) bude ukončený.

ELITE Date má taktiež právo kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah upravený v odseku III. (1) 2-týždenné výpovednou lehotou.

(2) Ak užívateľ spoplatnených služieb zruší svoju registráciu, zmluvný vzťah stanovený v odseku III. (3) týchto Všeobecných zmluvných podmienok tým zasiahnutý nebude. Pri zrušení sa zákazník vzdáva použitia kreditu nevyužitého pre spomínané spoplatnené služby, tj zákazník nedostane späť zaplatené peniaze.


(3) ELITE Date má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb úplne alebo čiastočne.

(4) Každý zákazník, ktorý mal v čase, keď spol. ELITE Date prerušila poskytovanie služieb, tieto služby predplatené, dostane pomernú náhradu za nevyužité služby (aktívny zostatok).

(5) Neaktívne Užívateľský účet. V prípade, že sa Užívateľ neprihlási k svojmu Užívateľskému účtu (tj nenavštívi emailovú schránku, neprihlási sa a pod) po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov (ďalej len "Neaktívny Užívateľský Účet") je Poskytovateľ oprávnený zrušiť taký Neaktívne Užívateľský účet - Profil i bez súhlasu Používateľa.

(6) Užívateľský profil, v ktorom sú uvedené kontaktné informácie (e-mail, telefón, Skype) bude zmazaný bez predchádzajúceho upozornenia.

(7) ELITE Date si vyhradzuje právo okamžitého zmazanie profilov s fiktívnymi menami, skratkami mien a priezvisko, prezývkami, profily s falošnými fotografiami, vulgárnym textom, profily založené na účely flirtu alebo sexu či inak závadné profily.IX. Operácie

ELITE Date má právo, aj keď nie je zaviazaná, kontrolovať a overovať obsah všetkých posielaných textov a údajov alebo grafických súborov, či zodpovedajú právnym predpisom a týmto Zmluvným podmienkam, a má tiež právo v prípade nutnosti tieto údaje upravovať či zmazať.

X. Práva

Všetky práva na programy, servis, postupy, softvér, technológie, ochranné značky, obchodné názvy, vynálezy a všetky materiály patriace ELITE Date náleží výlučne ELITE Date. ELITE Date je vlastníkom všetkých licencií na použitie uvedených práv.

Použitie všetkých programov a ich obsahu, materiálov, ochranných značiek a obchodných mien je dovolené výlučne na účely uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach. Reprodukovanie týchto programov, služieb, postupov, softvéru, atď - pre akékoľvek účely - je zakázané.


XI. Zodpovednosť

(1) ELITE Date nekontroluje, či sú informácie v profiloch zákazníkov, alebo v ich komunikácii bezpečné a správne. ELITE Date preto nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto informácie. V tomto ohľade je všetka zodpovednosť vylúčená.

ELITE Date nenesie zodpovednosť za správnosť a úspešnosť porovnanie rôznych profilov a za správnosť ohodnotenie v osobnostných testoch. ELITE Date nenesie zodpovednosť za obsah ohodnotenie a individuálneho popisu osobnosti. Aj keď je to zakázané, zákazníci majú možnosť zadávať nepresné údaje alebo používať ELITE Date aplikácie pre neprípustné či protizákonné účely.

V prípade neprípustného či protizákonného použitia ELITE Date systému ELITE Date nenesie žiadnu zodpovednosť.

ELITE Date garantuje, že sa bude usilovať o nadviazanie kontaktov pre zákazníka, ale ELITE Date nezaručuje istotu úspechu. ELITE Date taktiež nenesie zodpovednosť za prípady, keď počas zmluvnej doby zákazník nedokázal nadviazať žiadne kontakty, alebo keď sa zákazníci, ktorí sa spojili, k sebe nehodia.

(2) ELITE Date nie je zodpovedná za stálu, nepretržitú dostupnosť systému alebo za vypnutie, prerušenie či zničenie technických inštalácií. Okrem toho, ELITE Date predovšetkým nenesie zodpovednosť za zlú kvalitu prístupu k systému ELITE Date kvôli zásahu vyššej moci alebo iným nekontrolovateľným udalostiam, predovšetkým v prípade zlyhania komunikačných sietí a kanálov. ELITE Date nenesie zodpovednosť za menšie prerušenie v poskytovaní služieb.

(3) ELITE Date nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú inými než vyššie uvedenými príčinami, okrem prípadov úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti jej pracovníkov a zástupcov, pričom v týchto prípadoch ELITE Date nesie zodpovednosť len v tej miere, v akej tieto príčiny spôsobili škodu v porovnaní s inými príčinami.

(4) ELITE Date nesie zodpovednosť za nedbalosť iba v tej výške, v akej zamestnanec alebo zástupca ELITE Date porušil závažné zmluvnej povinnosti. Všetka zodpovednosť je obmedzená na typická poškodenia.

(5) Zodpovednosť za všetko vyššie neuvedené je vylúčená.


XII. Poistné plnenie

Zákazník týmto zbavuje spoločnosť ELITE Date všetkej zodpovednosti, oslobodzuje od nákladov a nárokov plynúcich z poškodenia kvôli ohováraniu, urážkam a narušenie osobných práv inými zákazníkmi, kvôli zlyhaniu služieb, kvôli narušeniu zákazníkmi práv na nehmotný majetok alebo iných práv. Každý zákazník tiež zbavuje spoločnosť ELITE Date zodpovednosti a oslobodzuje ju od nákladov a nárokov plynúcich z narušenia týchto Všeobecných zmluvných podmienok.


XIII. Komunikácie

Spojenie od ELITE Date k zákazníkom sa uskutočňuje pomocou príslušnej ho formulára pri zadaní užívateľského mena alebo pomocou elektronickej pošty. Správy od zákazníkov pre ELITE Date je možné posielať pomocou elektronickej pošty na adresy uvedené na internetových stránkach ELITE Date (napríklad info@elitedate.sk) alebo pozemnou poštou.


XIV. Vyrovnanie / Retenčné právo

Zákazníci majú možnosť si robiť nárok na započítanie protipohľadávky alebo uplatňovať retenčné právo len v prípadoch, ktoré sa stali res judicata, ktoré sú nesporné alebo inak všeobecne uznávané.


XV. Reklama

Zákazník súhlasí s tým, že mu ELITE Date bude posielať správy s reklamou služieb, ktoré ponúka.


XVI Dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam

ELITE Date má právo kedykoľvek dodávať ustanovenia k týmto Všeobecným zmluvným podmienkam. Zákazník môže protestovať proti takému doplnenie počas dvoch týždňov. Ak zákazník nepodal námietku proti doplnenie v stanovenom termíne, nové Všeobecné zmluvné podminky sa začnú vzťahovať na zákazníka odo dňa, keď tento termín vyprší.

ELITE Date má právo pridať tieto Všeobecné zmluvné podminky. Tieto dodatky nadobúdajú účinnosť, keď sa stávajú prístupné online na webových stránkach. Tento postup je platný a nemá vplyv na možnosť každého zákazníka ukončiť svoje členstvo. Pokračovaním v používaní služieb ELITE Date zákazník potvrdí svoj súhlas s dodatkami.

Pokiaľ má zákazník námietky proti doplneným Všeobecným zmluvným podmienkam, ELITE Date má právo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia bezplatné členstvo popísané v odseku III. (1). V tomto prípade bude mať ELITE Date tiež právo odmietnuť automatické predĺženie spoplatneného členstva podľa ods II. (5), III. (3), VIII. (3). V tomto prípade bude spoplatnené členstvo skončí dňom vypršania termínu prístupu. ELITE Date oznámi svoje námietky proti predĺženiu spoplatneného členstva najneskôr dva týždne pred dňom vypršania termínu.

ELITE Date žiada zákazníkov, aby si všímali zmien a najnovších verzií Podmienok přístupnývh online na webových stránkach ELITE Date. Prítomnosť zákazníka na internetových stránkach je podmienená absolútnym prijatím všetkých doplnenie a pozmenenie.


XVII. Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky a všetky právne pomery medzi zákazníkom a spoločnosťou ELITE Date sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade ak nejaké ustanovenie v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach sa stane neplatným alebo neúplným, oprávnenosť zostávajúcich ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok zostane nezasiahnutá.

Neplatné alebo neúplné ustanovenia má byť nahradené alebo doplnené platným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zamýšľanému ekonomickému výsledku.

Zaregistrované sídlo spoločnosti ELITE Date musí byť výhradným miestom pre súdne pôsobnosť v prípade všetkých sporov spojených s ELITE Date.


XVIII. Právo na odvolanie

Zákazník má právo zrušiť zmluvný vzťah s ELITE Date podľa odseku III (1) počas 2 týždňov od dátumu uzavretia písomným vyhlásením na emailovú adresu ELITE Date uvedenú v článku XIII. alebo pomocou pozemnípošty na adresu uvedenú v článku XIX.

Zákazník má právo zrušiť zmluvný vzťah s ELITE Date podľa článku III ods (3) počas 2 týždňov po vstúpení do neho (od dátumu uzatvorenia) týmto spôsobom, ak zákazník ešte nepoužil spoplatnených služieb. Spomínané právo na odvolanie stratí platnosť pri prvom použití plateného servisu.
Registrácia

Prečo ELITE Date

Sľubujeme príjemné a jednoduché hľadanie a výber z úžasných ľudí, ktorí budú spĺňať vaše očakávania.

Viac

Úspešne sa zoznámili

Podľa štatistík sa každý 5. človek v Českej republike zoznámi cez zoznamku. Je to trend, ktorý sa v súčasnej dobe stáva bežným.

Viac

Kde môžem nájsť výsledky osobnostného testu?

Výsledky testu si môžete prečítať hneď po vyplnení osobnostného dotazníka. Ak sa k nim však chcete niekedy v budúcnosti znova vrátiť, nájdete ich po prihlásení do svojho profilu v záložke Môj profil - Profil - Výsledok osobnostného testu - Zobraziť výsledok.

Viac