Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ELITE Date s.r.o.

I. Predmet

1) Tieto obchodné podmienky stanovujú základné podmienky týkajúce sa využívania služieb prevádzkovaných spoločnosťou ELITE Date s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 278797, IČO 29093244, používajúca doménu www.elitedate.sk (ďalej len „ELITE Date“).

2) ELITE Date ponúka na svojich internetových stránkach službu, ktorá slúži na poskytovanie informácií o zákazníkoch a ich ideálnych partneroch, a tým im pomáha nájsť vhodnú osobu na stretnutie.

3) Vzhľadom na charakter poskytovanej služby môže byť žiadateľom o službu alebo zákazníkom ELITE Date (ďalej len „zákazník“) len spotrebiteľ. Ak zákazník uzavrie zmluvu so spoločnosťou ELITE Date, spoločnosť ELITE Date vystupuje voči zákazníkovi ako poskytovateľ služby a zákazník vystupuje ako používateľ.

4) Nižšie uvedené podmienky upravujú používanie služieb ELITE Date a vzájomné práva a povinnosti ELITE Date a zákazníka. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi ELITE Date a Zákazníkom. To znamená, že ELITE Date aj Zákazník súhlasia s tým, že sú nimi uzavretím zmluvy viazaní, a to aj v prípade, že sa používanie alebo prístup uskutočňuje mimo územia Českej republiky.

II. Čo je to zmluva a používanie služieb

1) Zmluvou o poskytovaní zoznamovacích služieb sa ELITE Date zaväzuje poskytnúť svojim zákazníkom prístup k svojim

služieb (do databázy na webovej stránke www.elitedate.sk, do mobilnej aplikácie alebo na partnerské webové stránky, do ktorých sú alebo môžu byť služby integrované).

2) Zákazník môže s ELITE Date uzavrieť zmluvu prostredníctvom tzv. komunikácie na diaľku v zmysle Občianskeho zákonníka. Pod takýmto honosným označením si možno predstaviť počítač, tablet alebo telefón. Najmä pri internete. Náklady spojené s použitím týchto prostriedkov znáša zákazník sám v rámci bežných platieb za telefón, internet a pod.

3) Zmluva sa uzatvára dokončením registrácie (pri bezplatnom zmluvnom vzťahu) alebo prijatím platby od zákazníka (pri platených službách). Uzavretie zmluvy (registrácia) je nevyhnutnou podmienkou pre zriadenie prístupu do databázového systému ELITE Date a poskytovanie služieb.

4) Pre riadne dokončenie registrácie zákazník najprv vyplní formulár na webovej stránke ELITE Date, v ktorom uvedie, či hľadá muža alebo ženu, či je muž alebo žena, svoju e-mailovú adresu a súhlasí s obchodnými podmienkami. Súhlasom s týmito podmienkami zákazník vyhlasuje, že si tieto podmienky pozorne prečítal, že ich obsah je jasný a určitý, že im porozumel a že ich prijíma bez výhrad a z vlastnej slobodnej a vážnej vôle. Zákazník kliknutím na tlačidlo „Chcem nájsť partnera“ prejde na registračný formulár. Registruje sa vyplnením svojich osobných údajov (napr. meno a priezvisko, vzdelanie, povolanie, výška, farba očí a vlasov, preferencie vo vzťahu, záľuby atď.) Po vyplnení registračného formulára dostane zákazník potvrdzujúci e-mail. Zákazník dokončí svoju registráciu kliknutím na tlačidlo „Chcem sa s vami stretnúť“ v tomto e-maile.

5) Zákazník môže využiť zrýchlenú registráciu prihlásením sa prostredníctvom Facebooku alebo prostredníctvom Zoznamu na webovej stránke ELITE Date. V tomto prípade si nemusí vytvárať heslo a na registráciu a následné prihlásenie použije účet na Facebooku alebo v Zozname. Inak je postup registrácie rovnaký ako v predchádzajúcom odseku.

6) Zákazník je povinný pri registrácii používať svoje skutočné meno a priezvisko. Registrovať sa môže len osoba, ktorá je plnoletá. Zákazník sa registráciou zaväzuje dodržiavať podmienky uvedené v týchto Obchodných podmienkach, využívať Služby len na osobné a nekomerčné účely a vyhlasuje, že spĺňa podmienky uvedené v Zmluve a v týchto Obchodných podmienkach.

7) Zmluva so Zákazníkom sa uzatvára v českom jazyku a ELITE Date ju uchováva vo forme elektronického záznamu pre interné účely, prístup k nej je možný len na požiadanie. ELITE Date umožňuje uzatvorenie zmluvy prostredníctvom interaktívneho webového rozhrania; zákazník môže pred uzatvorením zmluvy skontrolovať a zmeniť zadané údaje. V súvislosti s poskytovaním služieb ELITE Date nevyžaduje žiadne zálohy.

III. Opis a rozsah služieb

1) ELITE Date poskytuje dva základné typy služieb. Po prvé, bezplatné služby a po druhé, platené služby.

2) Bezplatné služby sú zákazníkovi poskytované bez zbytočného odkladu od ukončenia registrácie, ak zákazník výslovne požiada ELITE Date o začatie poskytovania služieb pred uplynutím 14-dňovej lehoty od uzavretia zmluvy. V opačnom prípade môže ELITE Date začať s poskytovaním služieb až po uplynutí 14-dňovej lehoty.

3) Spoplatnenými službami sú tzv. prémiové členstvo, ktoré je spoplatnené formou platby za prístup k službám ELITE Date na zákazníkom zvolené obdobie (ďalej len „prémiové členstvo“), a tzv. „Prémiové členstvo“, pričom ELITE Date sa môže rozhodnúť, ktoré formy Prémiového členstva bude ponúkať a na aké obdobie. Spoplatnená služba je zákazníkovi poskytnutá bez zbytočného odkladu po vykonaní platby podľa spôsobu platby za predpokladu, že zákazník výslovne požiada ELITE Date o začatie poskytovania služieb pred uplynutím 14-dňovej lehoty od uzavretia zmluvy. V opačnom prípade môže ELITE Date začať poskytovať Služby až po uplynutí 14-dňovej lehoty. Lehotou bez zbytočného odkladu sa rozumie napr. pri platbe kartou - ihneď, rýchla online platba - cca pol hodiny, klasický bankový prevod - 1 až 2 pracovné dni, poštový vklad - 3 až 5 pracovných dní a prostredníctvom Google Pay alebo Apple Pay - ihneď.

4) Bezplatné služby zahŕňajú len vytvorenie užívateľského profilu bez možnosti komunikácie s potenciálnymi partnermi. Až po zaplatení prémiového členstva alebo prémiového členstva Continuum má zákazník prístup k ostro zobrazeným fotografiám ostatných zákazníkov, ku komunikácii s ostatnými zákazníkmi a k nadviazaniu kontaktu.

5) Služby fungujú na štandardných počítačoch a mobilných zariadeniach so štandardnými operačnými systémami a prehliadačmi s prístupom k internetovému pripojeniu s minimálnou rýchlosťou sťahovania a odosielania 500 kbps. Medzi štandardné operačné systémy patria najmä Windows 10 a vyššie, macOS 10.12 a vyššie, Android 7 a vyššie a iOS 11 a vyššie. To zahŕňa aj prístup k osobnostnému testu, ktorý zákazník vyplní pri registrácii. Odpovede zákazníka na otázky v dotazníku tvoria základ pre vypracovanie individuálneho hodnotenia zákazníka prostredníctvom testu a neskôr ich možno zmeniť v profile v používateľskom účte.

7) Odpovede zákazníka na otázky v dotazníku a ďalšie osobné údaje sa vkladajú do databázy ELITE Date, kde sa porovnávajú s údajmi ostatných zákazníkov ELITE Date. Toto porovnanie je založené na algoritme, ktorý umožňuje odhaliť kompatibilitu dvoch profilov zákazníkov. Výsledok porovnania sa odovzdá zákazníkovi, takže zákazník dostane zoznam tých zákazníkov, ktorých profil sa najviac zhoduje s jeho profilom. V rámci služby ELITE Date sa profil zákazníka môže zobrazovať ako kompatibilný s inými zákazníkmi.

8) Zákazníci môžu kontaktovať iných zákazníkov odporúčaných službou ELITE Date po prijatí platby za prémiové členstvo alebo prémiové členstvo Continuum. Kontaktovaný zákazník sa môže slobodne rozhodnúť, či odpovie alebo nie. Komunikácia medzi zákazníkmi sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom interného komunikačného systému spoločnosti ELITE Date.

9) Spoločnosť ELITE Date môže zákazníkovi poskytovať aktualizácie svojich digitálnych služieb, ktoré sú potrebné na to, aby boli bezchybné počas trvania záväzku, a informovať zákazníka o ich dostupnosti. Ak si to Zákazník nevyžiada, Zákazník nemá žiadne práva v súvislosti s akoukoľvek vadou, ktorá vznikla výlučne v dôsledku neaktualizácie. To neplatí, ak používateľ nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej nevykonania, alebo aktualizáciu nevykonal, alebo ju vykonal nesprávne v dôsledku nedostatkov v návode. Ak ELITE Date pri uzatváraní alebo zmene zmluvy upozornila zákazníka, že potrebné aktualizácie digitálnych služieb nebudú poskytnuté a zákazník s tým výslovne súhlasil, ELITE Date nie je povinná vykonať aktualizácie podľa týchto podmienok.

10) ELITE Date je oprávnená meniť poskytované služby mimo aktualizácií s cieľom zlepšiť poskytovanie služieb, ako sú najmä technické zmeny na prispôsobenie služieb novému technickému prostrediu alebo zvýšenému počtu používateľov. Zákazníkom nesmú v dôsledku tejto zmeny vzniknúť dodatočné náklady a zmena musí byť oznámená jasným a zrozumiteľným spôsobom.

IV. Ceny a platby za prémiové služby

1) Definícia platených služieb, ich cena a časové obmedzenie ich využívania sú uvedené v cenníku, ktorý je v aktuálnom znení k dispozícii registrovaným zákazníkom v databáze ELITE Date.

2) Pred sprístupnením platenej služby zákazníkom sa im oznámi, že služba je platená, a informujú sa o jej rozsahu a spôsoboch úhrady. Zmluva o prémiovom členstve alebo zmluva o prémiovom členstve Continuum sa uzatvára po prijatí platby. Zmluva sa riadi aj týmito obchodnými podmienkami.

3) Zákazník sa môže kedykoľvek do okamihu zaplatenia rozhodnúť, že platbu nevykoná.

4) Zákazník uhradí cenu za sprístupnenie služby Prémiové členstvo alebo Prémiové členstvo Continuum jedným z nasledujúcich spôsobov platby (ďalej len „spôsoby platby“):

 • platobnou kartou,
 • prostredníctvom služby Google Pay,
 • bankovým prevodom,
 • prostredníctvom účtu GoPay,
 • prostredníctvom účtu PayPal,
 • predníctvom účtu Apple Pay,
 • kreditnou kartou,
 • akýkoľvek iný spôsob platby, ktorý umožňuje a podporuje ELITE Date podľa informácií v objednávkovom formulári.

5) Spoločnosť ELITE Date nie je poskytovateľom a/alebo prevádzkovateľom žiadnej platobnej metódy. Zodpovednosť za priebeh transakcií nesie výlučne poskytovateľ platobných služieb pri jednotlivých platobných metódach.

6) Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade prémiového členstva Continuum sa jeho platby automaticky obnovujú, kým zákazník sám neukončí automatickú opakovanú platbu. Cena členstva pri automaticky obnovovaných platbách je rovnaká ako prvá platba, pokiaľ ELITE Date neoznámi Zákazníkovi najneskôr 30 dní pred dátumom účinnosti zmeny ceny prostredníctvom e-mailu uvedeného v používateľskom účte, že sa cena mení; ak ELITE Date poskytne Zákazníkovi zľavu na prvú platbu Prémiového členstva Continuum, cena členstva pri automaticky obnovovaných platbách je cena uvedená v databáze a nie je rovnaká ako prvá platba. Zákazník môže kedykoľvek zrušiť automatické obnovovanie prostredníctvom formulára dostupného na stránke s prehľadom členstva v jeho profile. Opakované platby sa uskutočňujú do 24 hodín pred koncom zvoleného časového obdobia z dôvodu prenosu platobných informácií medzi poskytovateľom platobnej metódy a ELITE Date. Ak zákazník nemá v deň splatnosti platby dostatok finančných prostriedkov, spoločnosť ELITE Date zašle na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom e-mailovú správu „neúspešná platba“ a pokúsi sa predplatné opätovne čerpať - najviac 7-krát - pomocou poskytnutej kreditnej alebo debetnej karty, a to maximálne sedem (7) pracovných dní. Po uvedenú dobu, počas ktorej sa ELITE Date pokúsi čerpať neúspešnú platbu, bude prémiové členstvo Continuum Zákazníka pokračovať. Po uplynutí tohto obdobia je spoločnosť ELITE Date oprávnená vypovedať zmluvu o prémiovom členstve Continuum z dôvodu neplnenia záväzkov zo strany zákazníka. Za odstúpenie sa považuje aj zrušenie používateľského účtu Zákazníka alebo zablokovanie prístupu k využívaniu Služieb.

V. Zásady ochrany osobných údajov

1) Pri poskytovaní Služieb spracúva ELITE Date osobné údaje Zákazníkov, ako sú vek, pohlavie, PSČ, telefónne číslo, výsledky testov osobnosti, obrázky, a to na účely poskytovania Služieb v súlade s týmito Podmienkami, plnenia zákonných povinností a na ďalšie účely definované v informačnom dokumente s názvom „Politika správy osobných údajov“, ktorý je k dispozícii na https://www.elitedate.sk/zasady-spravy-osobnych-dat. V tomto dokumente sa zákazníci dozvedia aj o tom, kto môže mať prístup k ich osobným údajom a aké majú práva v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov (napr. že majú právo na prístup k svojim osobným údajom alebo že môžu odvolať udelené súhlasy a v niektorých prípadoch požiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov).

VI. Povinnosti zákazníkov

1) Každý zákazník sa zaväzuje zaobchádzať ako s dôvernými so všetkými prijatými e-mailami, správami v interných a iných systémoch a inými komunikáciami alebo údajmi iných zákazníkov, ktoré prijal pri využívaní služieb ELITE Date, a neposkytovať ich žiadnej tretej strane bez súhlasu ich pôvodcu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na mená, telefónne čísla, adresy, profily na akýchkoľvek sociálnych sieťach alebo e-maily a/alebo adresy URL iných zákazníkov. Zakázané je aj poskytovanie akýchkoľvek údajov, ktoré nie sú údajmi zákazníka.

2) Každý zákazník sa ďalej zaväzuje, že nebude zneužívať služby ELITE Date, najmä:

     Prevádzkovateľ je povinný:
      používať služby, ktoré sa vzťahujú na užívateľa, a to najmä na
     • a) nepoužívať systém ELITE Date na šírenie hanlivých, neslušných, pornografických, urážlivých alebo nezákonných materiálov alebo informácií;
     • b) nepoužívať systém ELITE Date na vyhrážanie, obťažovanie alebo porušovanie ľudských práv osôb (vrátane práva na ochranu osobnosti), ani na ponúkanie alebo požadovanie peňazí alebo iných vecí materiálnej alebo nemateriálnej hodnoty;
     • c) neposielať na ELITE Date žiadne údaje (i) obsahujúce vírusy (infikovaný softvér); (ii) obsahujúce softvér alebo iné materiály chránené autorským právom alebo právami priemyselného vlastníctva, pokiaľ Zákazník nie je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom príslušných práv;
     • d) nepoužívať ELITE Date takým spôsobom, ktorý by nepriaznivo ovplyvnil dostupnosť ponúk pre iných zákazníkov;
     • e) neposielať správy zákazníkom na iné účely ako na osobnú komunikáciu, najmä nepoužívať systém na propagáciu alebo reklamu služieb alebo tovaru.

3) Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade podozrenia z neprijateľného alebo nezákonného používania služby má ELITE Date právo overiť údaje poskytnuté zákazníkom v systéme a podľa vlastného uváženia zablokovať prístup k takýmto údajom a zablokovať prístup zákazníka k službám ELITE Date alebo inak zneprístupniť alebo zneviditeľniť profil zákazníka alebo profil vymazať. V prípade pochybností má ELITE Date právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o prípustnosti príslušných materiálov.

4) ELITE Date zabezpečí utajenie všetkých identifikačných údajov a hesiel potrebných na prihlásenie Zákazníka a prístup k Službám, najmä tieto identifikačné údaje a heslá nesprístupní žiadnej tretej osobe, s výnimkou osôb, ktoré slúžia na poskytovanie Služby Zákazníkovi (externí spolupracovníci, prevádzkovatelia softvéru na ukladanie dát).

5) Užívateľský účet - Profil Zákazníka slúži predovšetkým na predstavenie Zákazníka inému Zákazníkovi. Zákazník je povinný do svojho používateľského konta uvádzať len pravdivé údaje. Obsahom používateľského konta nesmie byť najmä:

     • (i) texty, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi;
     • (ii) texty, ktoré vykazujú znaky podvodného správania zákazníka;
     • (iii) obchodné a reklamné oznámenia vrátane ponúk práce a pod.
     • (iv) vulgárne alebo sexuálne orientované texty;
     • (v) erotické alebo pornografické fotografie alebo odkazy na takéto fotografie;
     • (vi) autorské diela bez výslovného súhlasu autora;
     • (vii) urážlivé texty alebo texty motivované pedofíliou, zoofíliou, xenofóbiou a rasizmom;
     • (viii) texty umožňujúce zámenu používateľského účtu s účtom iného zákazníka;
     • (ix) kontaktné údaje používateľa, ako sú okrem iného telefónne číslo, e-mail, odkaz na webovú stránku, QR alebo iný kód vedúci na profil používateľa alebo inej osoby na sociálnych sieťach;

6) Profilová fotografia zákazníka musí zobrazovať jeho aktuálny vzhľad. ELITE Date akceptuje fotografie, ktoré zobrazujú detailný záber tváre alebo celého tela zákazníka. ELITE Date neakceptuje fotografie postavy nasnímané zozadu, fotografie nasnímané z diaľky, fotografie, ktoré sú rozmazané, fotografie, ktoré sú príliš tmavé, alebo fotografie, ktoré boli upravené rôznymi aplikáciami na zmenu vzhľadu. Zákazník vyhlasuje, že profilová fotografia, ktorú nahral do svojho profilu, zodpovedá skutočnosti a že má k tejto fotografii všetky práva, najmä právo ju voľne zverejniť. Zákazník nie je oprávnený umiestniť na ELITE Date fotografie, ktoré obsahujú kontaktné údaje Používateľa, ako napr. e-mail, odkaz na webovú stránku, QR alebo iný kód vedúci na profil Používateľa alebo inej osoby na sociálnych sieťach.

7) Zákazník sa ďalej zaväzuje najmä neporušovať všeobecne záväzné právne predpisy a rešpektovať všetky pokyny ELITE Date v súvislosti s poskytovaním služieb. Zákazník výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že ELITE Date je oprávnená prijať všetky opatrenia na ochranu jeho práv aj v prípade podozrenia z ohrozenia jeho práv, pričom ELITE Date je v tejto súvislosti oprávnená najmä zablokovať, zneviditeľniť a/alebo inak zneprístupniť profil Zákazníka.

8) Zákazník nie je oprávnený postúpiť práva vyplývajúce zo Zmluvy o prémiovom členstve alebo Zmluvy o prémiovom členstve Continuum na tretiu osobu, ani nie je oprávnený umožniť využívanie platených služieb ELITE Date (napr.

9) Akékoľvek rozmnožovanie alebo šírenie aplikácie, databázy, systému alebo služieb ELITE Date (ďalej spoločne len „Databáza“) Zákazníkom je zakázané, s výnimkou rozmnožovania určeného výlučne na súkromné účely. Zákazník môže používať Databázu len na súkromné účely, najmä nesmie predávať, prenajímať alebo inak speňažiť Databázu alebo akékoľvek produkty, v ktorých je Databáza použitá.

10) Ak Zákazník používa Databázu ELITE Date v rozpore s týmito Podmienkami, je povinný na žiadosť ELITE Date okamžite prestať používať Databázu na nezákonný účel a zároveň odstrániť na vlastné náklady všetko, čo z takéhoto používania Databázy vzniklo. V dôsledku toho bude zákazník povinný odstrániť databázu a všetko, čo bolo na jej základe vytvorené, zo všetkých miest, kde sa databáza môže neoprávnene nachádzať (predajné webové stránky a pod.).

11) Zákazník je zodpovedný za používanie databázy ELITE Date. Ak ELITE Date vznikne v súvislosti s používaním databázy zákazníkom akákoľvek škoda alebo iná ujma, je zákazník povinný ju ELITE Date v plnej výške nahradiť.

12) Porušenie ktorejkoľvek z povinností zákazníka podľa tohto bodu sa považuje za podstatné a ELITE Date je v takom prípade oprávnená odstúpiť od zmluvy so zákazníkom, čo zahŕňa najmä právo vymazať užívateľský účet zákazníka a/alebo zablokovať prístup zákazníka do databázy ELITE Date; zákazníkovi bude vrátená zostávajúca časť zaplatenej ceny za ešte neposkytnuté služby.

VII. Zrušenie služby a ukončenie používania

1) Zákazník má právo kedykoľvek počas trvania zmluvy vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú na dobu určitú alebo neurčitú bez udania dôvodu jednoznačným prejavom vôle doručeným spoločnosti ELITE Date. Zmluva je ukončená okamihom, keď ELITE Date odstráni profil, čo sa ELITE Date zaväzuje urobiť do 14 dní od doručenia výpovede. Vymazanie profilu (zrušenie registrácie) Zákazníkom sa považuje za ukončenie Zmluvy aj okamihom vymazania profilu. V prípade ukončenia zmluvy bez udania dôvodu nemá zákazník nárok na vrátenie už uhradených platieb, pokiaľ nejde o prípad uvedený v článku VIII Obchodných podmienok. Tým nie je vylúčený postup podľa článku XII Obchodných podmienok.

2) V prípade, že sa zákazník neprihlási do svojho užívateľského profilu (t. j. nenavštevuje e-mailovú schránku, neprihlasuje sa a pod.) po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, je ELITE Date oprávnená takýto neaktívny užívateľský účet zrušiť, zákazník s tým súhlasí akceptovaním týchto Obchodných podmienok.

3) ELITE Date si vyhradzuje právo okamžite vymazať používateľský profil/profily (či už celý používateľský profil alebo len jeho časť alebo časti) a/alebo zablokovať prístup Zákazníka k aplikáciám a databáze ELITE Date, ak má ELITE Date dôvodné podozrenie alebo je nad všetku pochybnosť jasné, že Zákazník vytvoril alebo používa používateľský profil:

     • s vymysleným menom, skratkou mien alebo menom inej osoby,
     • s falošnými fotografiami alebo fotografiami, ktoré nezodpovedajú jeho skutočnej podobe,
     • s vulgárnym textom,
     • len za účelom flirtovania alebo sexu,
     • ktoré boli odovzdané tretej osobe, alebo ak zákazník porušil svoju povinnosť neumožniť tretej osobe používať platenú službu ELITE Date (napr. sprístupnením svojho profilu a pod.),
     • spôsobom, ktorý porušuje právne predpisy, dobré mravy a verejný poriadok,
     • spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou a týmito obchodnými podmienkami (napr. poskytnutím kontaktných údajov používateľa v profile používateľa, ako sú e-mailové adresy, telefón, Facebook, Skype, webová stránka atď.

Vymazanie profilu(ov) používateľa a/alebo zablokovanie prístupu zákazníka k aplikáciám a databáze ELITE Date sa považuje za uplatnenie práva ELITE Date odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany zákazníka. Zákazníkovi bude vrátená zostávajúca časť ceny zaplatenej za ešte neposkytnuté služby. Zákazník nemá nárok na vrátenie ceny za už spotrebované služby.

4) Zákazník berie na vedomie, že ELITE Date má právo odstúpiť od zmluvy s osobou, ktorá v minulosti porušila zmluvné podmienky ELITE Date alebo u ktorej existuje takéto dôvodné podozrenie z porušenia (napr. pre totožnosť IP adresy). Zákazníkovi bude vrátená zostávajúca časť zaplatenej ceny za ešte neposkytnuté služby. Zákazník nemá nárok na vrátenie ceny za už spotrebované služby.

5) ELITE Date má právo kontrolovať a overovať obsah všetkých textových a dátových alebo grafických súborov, ktoré jej boli zaslané, aby sa uistil, že sú v súlade so zákonom a týmito obchodnými podmienkami, a má tiež právo v prípade potreby tieto údaje upraviť alebo vymazať a zablokovať, zneviditeľniť, zneprístupniť a/alebo vymazať profily zákazníkov v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

6) Zákazník si môže kedykoľvek počas platnosti zmluvy stiahnuť obsah (najmä vložené fotografie a rozhovory) vo svojom používateľskom profile alebo požiadať o prístup k obsahu ELITE Date, a to najneskôr do vymazania profilu zákazníka. ELITE Date poskytne obsah bezplatne, v primeranej lehote po prijatí žiadosti a v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Neskôr nie je možné podať žiadosť, pretože ELITE Date obsah vymaže najmä s ohľadom na zásadu minimalizácie osobných údajov. Pokiaľ ide o osobné údaje, spoločnosť ELITE Date je oprávnená spracúvať osobné údaje aj po ukončení zmluvy so zákazníkom (vymazanie profilu), a to na účel, v rozsahu a po dobu uvedenú v Zásadách správy osobných údajov. Ostatné neosobné údaje je ELITE Date povinná vymazať do 14 dní od vymazania profilu, pokiaľ nemá dôvodné podozrenie, že bude povinná tieto údaje poskytnúť orgánom verejnej moci, pričom v takom prípade je oprávnená tieto údaje spracúvať po nevyhnutnú dobu, maximálne však 3 roky od ukončenia zmluvy.

VIII. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

1) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže zo zákona odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia zmluvy, a tým zmluvu zrušiť v okamihu, keď ELITE Date takéto odstúpenie od zmluvy obdrží. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník odoslať najneskôr v posledný deň lehoty.

2) Existujú prípady, kedy ani spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku. Nie je možné odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v 14-dňovej lehote, ak boli služby v tejto lehote úplne poskytnuté a zároveň sa začalo s plnením služieb s predchádzajúcim výslovným súhlasom zákazníka a ELITE Date zákazníka upozornila, že poskytnutím služieb zaniká právo zákazníka odstúpiť od zmluvy.

3) Zákazník môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným ELITE Date. Na odstúpenie od zmluvy môže použiť napríklad vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok. Formulár môže zaslať poštou na adresu doručenia alebo prípadne na e-mailovú adresu spoločnosti ELITE Date. Po doručení formulára ELITE Date bezodkladne potvrdí jeho prijatie na e-mailovú adresu spotrebiteľa.

4) Ak spotrebiteľ zaplatil za akúkoľvek formu prémiového členstva, ELITE Date je povinná vrátiť peňažnú sumu (cenu) na základe odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ju prijala. Urobí tak bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. V rovnakej lehote ELITE Date zruší užívateľský účet spotrebiteľa alebo zablokuje spotrebiteľovi prístup k službám.

5) Pozor! ELITE Date nie je vždy povinná vrátiť celú sumu peňazí (cenu). Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a ELITE Date začala s poskytovaním služieb na výslovnú žiadosť spotrebiteľa pred uplynutím 14-dňovej lehoty od uzavretia zmluvy, je spotrebiteľ povinný vrátiť ELITE Date pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do času odstúpenia od zmluvy.

6) Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj v iných prípadoch, keď mu Občiansky zákonník alebo iný právny predpis toto právo priznáva. Najmä ak ELITE Date podstatným spôsobom poruší povinnosti poskytovateľa služieb vyplývajúce zo zmluvy, a to z dôvodu omeškania na strane ELITE Date alebo vadného plnenia.

7) Ak zákazník odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od ELITE Date prístup k obsahu podľa článku VII ods. 6 Obchodných podmienok.

IX. Licenčná zmluva

1) Odovzdaním materiálu (napr. fotografií), ktorý je autorským dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Z. z. o autorskom práve, právach súvisiacich s autorským právom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (autorský zákon), udeľuje zákazník právo na použitie diela (licenciu) v nasledujúcom rozsahu:

     • Licencia je nevýhradná, objednávateľ môže dielo ďalej používať a udeliť licenciu na použitie diela ďalším osobám.
     • Licencia sa udeľuje na dobu trvania vlastníctva autorských práv bez územného alebo množstevného obmedzenia.
     • Vzhľadom na účel, na ktorý sa licencia udeľuje, je licencia bezodplatná.
     • ELITE Date môže dielo použiť na všetky spôsoby použitia potrebné na plnenie zmluvy, najmä na úpravu diela a jeho zaradenie do iného diela chráneného autorským právom alebo na zverejnenie diela v užívateľskom profile zákazníka.

2) Zákazník vyhlasuje, že je vlastníkom všetkých autorských práv, ku ktorým má ELITE Date poskytnúť licenciu v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku, a zaväzuje sa odškodniť ELITE Date za akékoľvek nároky tretích osôb z titulu porušenia autorských práv spôsobené porušením tohto vyhlásenia zákazníka.

X. Zodpovednosť

1) Spoločnosť ELITE Date nekontroluje, či sú informácie v profiloch zákazníkov alebo v komunikácii so zákazníkmi bezpečné alebo presné. Spoločnosť ELITE Date preto za tieto informácie nezodpovedá.

2) Spoločnosť ELITE Date nezodpovedá za správnosť informácií, ktoré Zákazník uviedol v osobnostnom teste. Preto ELITE Date nezodpovedá ani za presnosť výsledku testu a porovnania profilov zákazníkov, keďže výsledok testu a porovnanie profilov zákazníkov vychádza predovšetkým z informácií poskytnutých zákazníkom. Ak spoločnosť ELITE Date zistí, že konanie zákazníka je v rozpore so zákonom, porušuje práva spoločnosti ELITE Date, iných zákazníkov alebo tretích strán alebo je v rozpore s existujúcimi povinnosťami zákazníka uvedenými v týchto Podmienkach, spoločnosť ELITE Date bude postupovať v súlade s týmito Podmienkami. ELITE Date nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla Zákazníkovi v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak chybného zadania prijatého od Zákazníka, a to najmä ak Zákazníkovi bránila v ich splnení niektorá z prekážok vylučujúcich povinnosť nahradiť škodu v zmysle § 2913 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

3) ELITE Date zaručuje, že sa bude snažiť nadviazať kontakty na Zákazníka. ELITE Date však nezodpovedá za to, či sa Zákazníkovi podarí úspešne nadviazať kontakty počas trvania zmluvného vzťahu alebo ak Zákazník do konca zmluvného vzťahu nenadviaže žiadne kontakty.

4) ELITE Date zodpovedá na základe Zmluvy len za škodu spôsobenú Zákazníkovi zákonnými zástupcami ELITE Date alebo osobami, ktoré ELITE Date použila ako pomocníkov pri plnení svojich povinností, a to úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, za škodu na živote, zdraví alebo zdraví založenú na porušení povinnosti zo strany ELITE Date, jej zákonných zástupcov alebo osôb použitých na plnenie povinnosti a za škodu spôsobenú porušením povinností, ktorých splnenie je predpokladom riadneho plnenia Zmluvy.

5) ELITE Date nezodpovedá za trvalú, neprerušovanú dostupnosť systému alebo za vypnutie, prerušenie alebo zničenie technických zariadení. Okrem toho ELITE Date nezodpovedá predovšetkým za nekvalitný prístup do systému ELITE Date v dôsledku vyššej moci alebo iných neovplyvniteľných udalostí, najmä v prípade výpadku komunikačných sietí a kanálov. ELITE Date nezodpovedá za drobné výpadky v poskytovaní služieb, najmä z dôvodu údržby systému.

6) Zákazník berie na vedomie, že ELITE Date je povinná poskytnúť všetky údaje uložené vo svojom systéme príslušným orgánom verejnej moci, ak to vyžaduje zákon. Toto sa nepovažuje za porušenie jeho zodpovednosti.

XI. Komunikácia

1) Komunikácia spoločnosti ELITE Date so zákazníkmi prebieha prostredníctvom príslušného interného komunikačného systému alebo elektronickej pošty.

2) Správy od zákazníkov spoločnosti ELITE Date môžu byť zasielané:

 • elektronickou poštou na adresy uvedené na webovej stránke ELITE Date (info@elitedate.sk),
 • poštou na adresu sídla spoločnosti ELITE Date - ELITE Date s.r.o, Panská 2, Nové Město, 110 00 Praha 1,
 • povrchovou poštou na adresu sídla spoločnosti ELITE Date - Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,
 • telefonicky na číslo +420 773 543 459.

3) Kedy sa doručujú dokumenty?

    Podľa informácií uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb.
   • dňom fyzického doručenia oznámenia, ak je písomnosť zaslaná kuriérom alebo poskytovateľom poštových služieb (okrem zaslania doporučenou poštou) alebo doručená osobne, alebo
   • dátum doručenia potvrdené na doručenke, ak sa písomnosť posiela doporučenou poštou a ak sa skutočne doručila, alebo
   • uplynutím lehoty 5 dní od uloženia oznámenia na príslušnej pobočke pošty, ak sa písomnosť zaslanú poskytovateľom poštových služieb nepodarilo doručiť alebo ak bolo prijatie písomnosti odmietnuté (zákazníkom, prípadne ELITE Date).

4) E-maily sú doručené okamihom odoslania e-mailovej správy z e-mailovej schránky. To neplatí, ak príjemca správy preukáže, že sa správa bez jeho zavinenia nedostala do jeho dispozície.

XII. Zmeny zmluvných podmienok

ELITE Date má právo zmeniť tieto podmienky v primeranom rozsahu. Takéto zmeny budú zákazníkovi oznámené prostredníctvom [*emailu uvedeného v používateľskom účte] najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti novej verzie podmienok. Spoločnosť ELITE Date tiež zverejní novú verziu zmluvných podmienok na svojej webovej stránke. Zákazník má právo odmietnuť zmeny a vypovedať záväzok z tohto dôvodu najneskôr 10 dní pred nadobudnutím účinnosti novej verzie Podmienok. Za ukončenie zmluvy sa považuje aj zrušenie používateľského účtu v tejto lehote. V takomto prípade zmluva zaniká posledný deň pred dátumom účinnosti novej verzie podmienok, pokiaľ neexistuje iný dôvod podľa týchto podmienok na ukončenie zmluvy pred týmto dátumom. Ak zákazník neodmietne novú verziu zmluvných podmienok, považuje sa to za súhlas. Zákazníkovi bude vrátená zostávajúca časť ceny zaplatenej za ešte neposkytnuté služby, ak už za tieto služby zaplatil.

XIII. Záverečné ustanovenia

1) Tieto Obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi Zákazníkom a ELITE Date sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník, a prípadné spory budú riešené pred všeobecnými súdmi Českej republiky. Touto voľbou práva a súdnej právomoci nie sú dotknuté práva zákazníkov - spotrebiteľov, ktoré môžu vyplývať z právneho systému, ktorý by sa inak na právny vzťah vzťah vzťahoval.

2) V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok stane neplatným alebo neúplným, zostávajú ostatné ustanovenia obchodných podmienok platné a účinné. Neplatné alebo neúplné ustanovenie sa nahradí alebo doplní platným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zamýšľanému účelu. Ak sa ustanovenia nestanú súčasťou zmluvy alebo sú neúčinné, bude sa obsah zmluvy riadiť platnými právnymi predpismi.

3) ELITE Date je oprávnená poveriť poskytovaním časti alebo celého rozsahu služieb ELITE Date poskytovateľov služieb a zástupcov tretích strán za predpokladu, že tým Zákazníkovi nevznikne škoda.

4) V prípade vzniku sporu medzi ELITE Date a Spotrebiteľom zo Zmluvy o poskytovaní služieb je Zákazník oprávnený obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ako orgán dozoru nad činnosťou ELITE Date a orgán pre riešenie spotrebiteľských sporov. Ďalšie informácie môžete získať na webofvej stránke: https://adr.coi.cz/cs. Zákazník je tiež oprávnený obrátiť sa so svojou sťažnosťou na Európske spotrebiteľské centrum Českej republiky, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov online zriadenú Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5) ELITE Date nie je viazaná žiadnym kódexom správania v zmysle § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.

6) Neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok je:

   • Príloha č. 1: Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy,
   • Príloha č. 2: Reklamačný poriadok.

To znamená, že tieto obchodné podmienky a zmluva sa riadia týmito obchodnými podmienkami.

7) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 5.12.2023

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 1 k obchodným podmienkam


file 24-04-24 Formulář pro odstoupení od smlouvy SK V4-0 sk.pdf


Politiky odstúpenia od zmluvy

Príloha č. 2 Obchodných podmienok


I. Ako môže zákazník reklamovať chybné služby


1) Tu sa dozviete, ako môže zákazník reklamovať chybné služby a na čo všetko má nárok. Reklamačný poriadok je súčasťou zmluvy a obchodných podmienok, čo znamená, že sa podľa neho postupuje. Ak si zákazník nie je istý, môže napísať spoločnosti ELITE Date na e-mailovú adresu [info@elitedate.sk] alebo zavolať na telefónne číslo [+420 773 543 459] a spoločnosť ELITE Date mu poradí, ako má postupovať.

2) Spoločnosť ELITE Date ako poskytovateľ služieb zodpovedá za to, že služba nie je pri poskytovaní chybná a že je poskytovaná v súlade so zmluvou. Súladom so zmluvou sa rozumie najmä to, že služby zodpovedajú popisu na webovom rozhraní [www.elitedate.sk].

II. Čo je vada?

1) Vada je nočnou morou každého podnikateľa. Hoci sa snažia poskytovať čo najlepšie služby, niekedy sa chybám nedá vyhnúť. Občiansky zákonník hovorí, že služby sú vadné, ak nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou.

2) ELITE Date zodpovedá za to, že služby:

   • a) zodpovedajú dohodnutému opisu a rozsahu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
   • b) sú vhodné na účel, na ktorý ich Zákazník požaduje a s ktorým ELITE Date súhlasila,
   • c) sú dodané s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie, ktoré môže Zákazník odôvodnene očakávať, vrátane návodu na inštaláciu, a s užívateľskou podporou, ak sa vyžaduje,
   • d) sú vhodné na účel, na ktorý sa bežne používajú, a to aj s ohľadom na práva tretích strán alebo právne predpisy,
   • e) zodpovedajú rozsahom, kvalitou a inými výkonnostnými charakteristikami vrátane funkčnosti, kompatibility, dostupnosti, kontinuity a bezpečnosti obvyklým charakteristikám služieb rovnakého druhu, ktoré môže zákazník očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia spoločnosti ELITE Date, najmä na reklamu alebo označenie,
   • f) zodpovedajú skúšobnej verzii alebo náhľadu, ktoré ELITE Date sprístupnila pred uzavretím zmluvy, ak ich poskytuje,
   • g) sú správne prepojené s digitálnym prostredím zákazníka alebo mu boli poskytnuté správne pokyny na prepojenie služieb, ak sa prepojenie vyžaduje.

3) Za vadu služby sa považuje aj to, ak sa v ELITE Date:

   • a) neupozorní zákazníka na vady, ktoré služba má, hoci sa bežne v takýchto službách nevyskytujú;
   • b) v rozpore so skutočnosťou ubezpečuje zákazníka, že služba nemá žiadne vady a/alebo je vhodná na konkrétne použitie;
   • c) poskytuje zákazníkovi službu, ktorá v skutočnosti nie je službou ELITE Date alebo na ktorej poskytnutie nie je zákazník v skutočnosti oprávnený;

4) Vadou Služby nie je vada spočívajúca v tom, že digitálne prostredie Zákazníka je nevhodné (nevhodné technické alebo programové vybavenie alebo sieťové pripojenie), hoci ho ELITE Date na takéto vybavenie vopred upozornila. ELITE Date nenesie zodpovednosť za akékoľvek prerušenia alebo obmedzenia dostupnosti telekomunikačnej siete, ako aj elektronickej komunikačnej siete (internet), prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje prenos dát, rýchlosť prenosu dát a jej prípadné zníženie, spoľahlivosť a funkčnosť elektronickej komunikačnej siete a chyby vyplývajúce z porúch alebo strát v prenose dát alebo mobilnej sieti na strane zákazníka. Na účely overenia, či je chyba spôsobená jeho nevhodným digitálnym prostredím, je zákazník povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť, ktorú možno rozumne očakávať (napr. je povinný uviesť, aký typ zariadenia alebo pripojenia používa). Ak ELITE Date odmietne poskytnúť takúto súčinnosť, ELITE Date nemusí preukazovať, že vada je spôsobená nevyhovujúcim digitálnym prostredím zákazníka.

5) Za vadu služby sa ďalej nepovažuje vopred ohlásený výpadok služby v trvaní najviac 24 hodín z dôvodu údržby systému a prípadnej aktualizácie. Krátkodobé neohlásené výpadky služby tiež nie sú vadou služby, ak sú len menšieho rozsahu a nevyskytujú sa opakovane.

 

III. Kedy musí zákazník službu reklamovať a na čo má nárok?

1) ELITE Date zodpovedá za každú vadu, ktorá sa prejaví alebo vyskytne počas trvania záväzku.

2) Zákazník je povinný reklamovať vadu bezodkladne po jej zistení, najneskôr však v premlčacej lehote 3 rokov od okamihu, keď sa vada prejaví alebo vyskytne; po uplynutí tejto lehoty ELITE Date nemôže reklamáciu prijať.

3) Ak sa vada prejaví počas trvania zmluvy, je ELITE Date povinná preukázať, že služby boli poskytnuté bez vady.

IV. Na čo má zákazník nárok v prípade reklamácie?

1) V prvom rade môže zákazník požadovať odstránenie vady, pokiaľ to nie je nemožné alebo neprimerane nákladné vzhľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by služby mali bez vady; ELITE Date odstráni vadu v primeranej lehote po jej zistení tak, aby zákazníkovi nespôsobila značné ťažkosti vo vzťahu k obsahu a účelu služieb.

2) Ak (a) vada nie je odstránená v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby nespôsobila zákazníkovi značné ťažkosti vo vzťahu k obsahu a účelu služby, alebo je z okolností zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre zákazníka, alebo (b) vada sa prejavuje aj po jej odstránení, alebo (c) vada je podstatným porušením zmluvy, môže zákazník požadovať primerané zníženie ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou služby bez vady a vadnej služby poskytnutej spoločnosťou ELITE Date. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada služby len nepodstatná. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, je povinný zdržať sa používania služby.

3) Ak zákazník uplatní oprávnenú reklamáciu vady, reklamačná lehota sa predlžuje o počet dní, ktoré ELITE Date potrebuje na vybavenie reklamácie. Zároveň, ak sa ELITE Date zaviazala poskytovať zákazníkovi služby po určitú dobu, predlžuje sa táto doba o dobu, počas ktorej sa vybavuje oprávnená reklamácia.

4) Ak ELITE Date musí zákazníkovi vrátiť peňažnú sumu z dôvodu vadného plnenia, vráti ju zákazníkovi na vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď zákazník uplatnil príslušné právo z vadného plnenia. ELITE Date vráti sumu rovnakým spôsobom, akým Zákazník zaplatil cenu služby, ak sa Zákazník výslovne nedohodne inak a nevzniknú mu žiadne náklady.

5) Náklady spojené s reklamáciou znáša Zákazník. Ak ELITE Date uzná reklamáciu Zákazníka, ELITE Date uhradí Zákazníkovi na jeho žiadosť primerané náklady spojené s uznanou reklamáciou.

6) Ak má Zákazník problém so spôsobom vybavenia reklamácie ELITE Date, stačí, ak sa Zákazník akýmkoľvek spôsobom obráti na ELITE Date. Prípadne, ak si Zákazník - spotrebiteľ želá mimosúdne riešenie sporov, môže sa obrátiť na subjekt mimosúdneho riešenia sporov. Tým je napríklad Česká obchodná inšpekcia na adrese www.coi.cz/informace-o-adr.

7) A samozrejme má právo obrátiť sa aj na súd. Ak napríklad nie je spokojný so spôsobom, akým spoločnosť ELITE Date vybavila alebo prípadne nevybavila jeho reklamáciu.

V. Čo robiť, ak sa vyskytne chyba v službe

1) Spoločnosť ELITE Date bude potrebovať súčinnosť zákazníka pri riešení reklamácie. Zákazník je povinný kontaktovať spoločnosť ELITE Date a opísať:

   • a) v čom spočíva vada služby alebo ako sa prejavuje;
   • b) o akú konkrétnu službu ide (napr. predplatené Prémiové členstvo, predplatené Prémiové členstvo Continuum atď.) a ideálne aj číslo objednávky;
   • c) o akú reklamáciu chybného plnenia zákazník žiada;
   • d) aké je jeho meno a e-mailová adresa, pod ktorou sa zaregistroval.

2) Môže kontaktovať spoločnosť ELITE Date akýmkoľvek dostupným spôsobom. Pre urýchlenie komunikácie je najlepšie zavolať na číslo +420 773 543 459 alebo poslať e-mail na adresu info@elitedate.sk. Je však samozrejme na zákazníkovi, ktorý spôsob uprednostní.

3) Akonáhle spoločnosť ELITE Date dostane sťažnosť od zákazníka, jej pohotovostný tím sa bude snažiť všetko čo najrýchlejšie vyriešiť.

VI. Kedy spoločnosť ELITE Date vyrieši reklamáciu?

1) Spoločnosť ELITE Date vybaví sťažnosť v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu služby a účel, na ktorý ju zákazník požadoval, pokiaľ sa strany nedohodli na dlhšej lehote. ELITE Date bude Zákazníka o tejto lehote informovať. Po uplynutí lehoty môže Zákazník odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

2) ELITE Date najskôr potvrdí Zákazníkovi, kedy bola reklamácia podaná, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje a aké kontaktné údaje uviedol na poskytnutie informácií o vybavení reklamácie. Po vykonaní týchto úkonov dostane zákazník od spoločnosti ELITE Date čierne na bielom dátum a spôsob vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy. Ak zákazník nemôže reklamáciu uznať, nezatají dôvody.

3) Ak spoločnosť ELITE Date nemôže reklamáciu vybaviť včas, kontaktuje zákazníka. Bude záležať na rozhodnutí zákazníka, či spoločnosti ELITE Date vytrhne tŕň z päty a bude súhlasiť s predĺžením lehoty.

VII. Všetko dobré sa končí dobre

Takže sme na konci. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na spoločnosť ELITE Date od 24. 4. 2024.