Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ELITE Date s.r.o.

I. Predmet

1.) Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú základné podmienky týkajúce sa používania služieb prevádzkovaných spoločnosťou ELITE Date s.r.o. so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe spis. zn. C 278797 s identifikačným číslom 29093244, používajúcu doménové meno www.elitedate.sk (ďalej len “ELITE Date”).


2.) Pre všetkých užívateľov alebo zákazníkov ELITE Date (ďalej len “zákazník”) sú tieto Všeobecné obchodné podmienky záväzné, aj keď sa užívanie alebo prístup uskutočňuje mimo Českú republiku. Zákazník prijíma Všeobecné obchodné podmienky a kliknutím na tlačidlo "Chcem si nájsť partnera, Prihlásenie cez facebook, Registrovať” prehlasuje, že si Všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, že ich obsah je zrozumiteľný a určitý, že ich pochopil a že s nimi bez výhrad a zo svojej slobodnej vôle vážne súhlasí.


3.) Spoločnosť ELITE Date na svojich internetových stránkach ponúka službu k sprostredkovaniu zoznámenia svojich zákazníkov, informácie o nich a o ich ideálnych partneroch, čím im poskytuje pomoc v hľadaní vhodnej osoby na zoznámenie.


4.) Podmienky a ustanovenia uvedené nižšie upravujú užívanie služieb ELITE Date.


5.) Zákazník sa svojou registráciou zaväzuje používať tieto služby iba pre osobné a nekomerčné účely. Registrací zákazník uznává tyto Všeobecné obchodní podmínky a prohlašuje, že je plnoletý. Již registrací vzniká první (bezplatný) smluvní poměr mezi společností ELITE Date a zákazníkem, pro který také platí tyto Všeobecné obchodní podmínky. Smlouva se zákazníkem je uzavírána v českém jazyce a je ELITE Date uchovávána ve formě elektronického záznamu pro interní účely, přístup k ní tedy nebude možný. Platforma ELITE Date umožňuje uzavření smlouvy prostřednictvím interaktivního webového rozhraní; předtím, než dojde k uzavření smlouvy, může zákazník vložené údaje kontrolovat a měnit. V souvislosti s poskytováním služeb nejsou ze strany ELITE Date vyžadovány zálohy.

II. Popis a rozsah služieb

1.) ELITE Date ponúka svojim zákazníkom databázu a aplikácie prístupné na stránkach www.elitedate.sk a tiež na partnerských stránkach, do ktorých služby ELITE Date sú alebo môžu byť integrované.


2.) ELITE Date poskytuje zákazníkom prístup k svojim aplikáciám a databáze. To zahrňuje prístup k osobnostnému testu, kde zákazník vyplní dotazník. Odpovede zákazníka na otázky v dotazníku vytvoria základ pre vypracovanie individuálneho ohodnotenia zákazníka prostredníctvom testu.

3.) Odpovede zákazníka na otázky v dotazníku a iné osobné údaje sa uvádzajú do ELITE Date databázy, kde sa porovnávajú s údajmi iných zákazníkov ELITE Date. Toto porovnanie je založené na algoritme umožňujúcemu odhalenie kompatibility dvoch profilov zákazníkov. Výsledok porovnania sa poskytuje zákazníkovi, a to tak, že zákazník obdrží súpis tých zákazníkov, ktorých profil najlepšie zodpovedá jeho profilu. Zákazník vypracovaním testu súhlasí s tým, že sa profil jeho osoby môže objaviť ako kompatibilný u iných zákazníkov.


4.) Zákazníci môžu kontaktovať iných zákazníkov odporučenými službami ELITE Date. Kontaktovaný zákazník sa potom rozhodne, či odpovie alebo nie. Komunikácia medzi zákazníkmi sa uskutočňuje cez vnútorný komunikačný systém ELITE Date.


5.) Nadviazanie kontaktu je spoplatnenou službou. Zákazníci si môžu zakúpiť prístup k tejto službe na dobu určitú.


6.) Než bude platený servis sprístupnený zákazníkom, budú upozornení, že služba je platená a budú informovaní o jej rozsahu a spôsoboch platenia; placený servis bude zákazníkům zpřístupněn, a smlouva o Prémiovém členství či smlouva o Prémiovém členství Continuum uzavřena, po obdržení platby


7.) ELITE Date nemôže zaručiť, že zákazník dokáže úspešne nadviazať kontakty behom zmluvnej doby, ani ELITE Date nenesie zodpovednosť v prípade, keď zákazník do konca zmluvnej doby nenadviaže žiadny kontakt.


8.) ELITE Date nemôže zaistiť správnosť ohodnotenia alebo posúdenia v osobnostnom teste.


9.) Spoplatnená služba (Prémiové členstvo či smlouva o Prémiovém členství Continuum, viac ďalej) je spotrebovávaná, t.j. plnenie služieb je započaté okamihom, keď sa zákazníkovi začnú zobrazovať nerozmazané fotografie iných zákazníkov a je mu umožnená osobná komunikácia, t.j. písanie súkromých správ v rámci vnútorného komunikačného systému. Zákazník výslovně souhlasí se zpřístupněním Prémiového členství či Prémiového členství Continuum před uplynutím zákonné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.


10.) Zákazník berie na vedomie, že ELITE Date nie je povinná uzatvoriť zmluvu, a to hlavne s osobou, ktorá v minulosti porušila podmienky ELITE Date alebo existuje takéto dôvodné podozrenie (napr. kvôli totožnosti IP adresy).

III. Prístup, ceník a platba prémiových služeb

1.) Akýkoľvek prístup do ELITE Date systému databáz vyžaduje registráciu, pri ktorej je zákazník povinný používať svoje pravé občianske meno a priezvisko. Svojou registráciou sa zákazník zaväzuje dodržovať podmienky špecifikované v týchto Všeobecných obchodných podmienkách. Zákazník registráciou prehlasuje, že je plnoletý/plnoletá. Registráciou vzniká medzi spoločnosťou ELITE Date a zákazníkom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.


2.) ELITE Date je oprávnená kedykoľvek zablokovať a ďalej neumožniť prístup do systému ELITE Date zákazníkovi, u ktorého vzniklo dôverné podozrenie, že porušuje zákonné predpisy a ktorý používa systém ELITE Date v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v takomto prípade nemá nárok na vrátenie ani pomernej časti už uhradených služieb ELITE Date.


3.) ELITE Date poskytuje služby zdarma (čo zahŕňa len vytvorenie vlastného profilu bez možnosti komunikácie s potenciálnymi partnermi) a ďalej ponúka spoplatnené služby, ktoré sú hradené formou úhrady za prístup k službám ELITE Date po určitú dobu – tzv. „Prémiové členstvo“ (jedine pri uhradení Prémiového členstva má zákazník k dispozícii prístup k ostro zobrazeným fotografiám ostatných zákazníkov a prístup ku komunikácii s ostatnými zákazníkmi) a tzv. „Prémiového členství Continuum“, které je zpoplatněnou službou, která přináší výhody Prémiového členství, které je automaticky prodlužováno (viz dále). Vymedzenie platených služieb, ich cena a časová obmedzenosť využívania zaplatených Služieb je stanovená cenníkom, ktorý je v aktuálnom znení umiestnený na https://www.elitedate.sk/premiove-clenstvo. Než zákazník použije spoplatnené služby, bude v každom prípade upozornený, že daná služba nie je bezplatná a aká je výška poplatku

4.) Objednáním Prémiového členství či Prémiového členství Continuum uzavírá zákazník tedy další smluvní poměr se společností ELITE Date, pro který rovněž platí tyto Všeobecné obchodní podmínky. Zákazník bude před uzavřením tohoto dalšího smluvního poměru informován o zpoplatnění služby, platných cenách a platebních podmínkách. Tento další smluvní poměr týkající se zpoplatněných služeb se uskuteční zaplacením.

5.) Objednáním Prémiového členství či Prémiového členství Continuum zákazník výslovně uděluje souhlas s poskytováním (doručování) služby ihned po uzavření smlouvy. Zákazník výslovně bere na vědomí, že tím, že získá přístup k užívání služby před uplynutím čtrnáctidenní (14 denní) lhůty pro odstoupení od smlouvy, pozbývá právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Zákazník výslovně požaduje, aby mu placené služby byly poskytovány ihned po uzavření smlouvy, tedy před uplynutím zákonné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.) Cenu za poskytnutí zpřístupnění Prémiového členství či Prémiového členství Continuum hradí zákazník prostřednictvím některé z následujících platebních metod (dále jen „Platební metody“): a) zaplacení platební kartou,

b) úhrada prostřednictvím PayPal účtu,

c) úhrada prostřednictvím účtu Apple iTunes

d) jiným způsobem platby umožněným a podporovaným ELITE Date.

ELITE Date není poskytovatelem a/nebo provozovatelem žádné z Platebních metod. Odpovědnost za průběh transakcí nese výhradně poskytovatel platebních služeb na jednotlivých Platebních metodách.

7.) Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě Prémiového členství Continuum jsou jeho platby prováděny automaticky až do okamžiku, kdy zákazník automatické opakování platby sám neukončí. Opakované platby jsou prováděny až 24 hodin před uplynutím zvoleného časového období, a to z důvodu přenosu informací o platbě mezi poskytovatelem platební metody a ELITE Date. Nebude-li zákazník mít dostatečné finanční prostředky ke dni, kdy je platba splatná, ELITE Date zašle na emailovou adresu poskytnutou uživatelem emailovou zprávu o „neúspěšné platbě“ a pokusí se znovu čerpat předplatné – nikoliv více než sedm (7) krát - prostřednictvím poskytnuté kreditní nebo debetní karty, a to nejdéle po dobu 7 (sedmi) pracovních dnů. Po uvedenou dobu, po kterou se a ELITE Date bude pokoušet o čerpání neprovedení platby, Prémiové členství Continuum zákazníka trvá. Po jejím marném uplynutí je ELITE Date oprávněn od smlouvy o poskytování Prémiového členství Continuum odstoupit

IV. Ochrana osobných údajov

1.) Pri poskytovaní služieb ELITE Date sa osobné údaje zákazníkov, ako napríklad vek, pohlavie, PSČ, telefónne číslo, výsledky osobnostného testu, obrázky a ďalšie, zbierajú, zachovávajú, spracovávajú a používajú. Pojem „osobné údaje“ znamená dáta obsahujúce osobné detaily a konkrétne podrobnosti konkrétneho alebo identifikovateľného zákazníka. Tiež sa ukladajú osobné údaje nastavenia zákazníka pre využívanie služieb ELITE Date.

2.) Osobné dáta (ako napr. meno, adresa, telefón, email, IČO, DIČ a pod.), ktoré sú súčasťou registrácie zákazníka sú považované za dôverné informácie a sú chránené proti zneužitiu. Tieto osobné údaje o zákazníkovi nebudú poskytnuté tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na poskytovaní čiastkových služieb. Aj týmto osobám však budú dáta poskytnuté iba v nevyhnutne nutnom rozsahu. Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, archivovaním a používaním údajov o ňom. ELITE Date má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to písomne požiada.

3.) Zákazník je týmto informovaný a berie na vedomie, že ELITE Date zhromažďuje a spracováva uvedené osobné údaje na základe zákazníkovho súhlasu, ktorý zákazník udelil pri registrácii k Službám a ktorý môže zákazník kedykoľvek odvolať. Odvolaním tohto súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania zákazníkových osobných údajov založená na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas možno kedykoľvek písomne (resp. zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu ELITE Date). V tomto prípade ELITE Date zastaví všetky spracovateľské činnosti. Odvolanie tohto súhlasu však neznamená, že by ELITE Date musela zmazať osobné údaje, ktoré spracováva pre účel plnenia zmluvy uzavretej so zákazníkom. Takisto nie je dotknuté právo požadovať vymazanie i týchto osobných údajov, ktoré sa zákazníka týkajú a sú stále v držaní ELITE Date. Vzhľadom k špecifikám Služieb poskytovaných ELITE Date môže byť znemožnené poskytovanie Služieb v prípade odvolania súhlasu so spracovaním zákazníkových osobných údajov.

4.) ELITE Date nemá v úmysle predať osobné údaje zákazníka do tretej zeme alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, finančným úradom a pod. v rámci výkonu ich zákonodarných právomocí) alebo ich ELITE Date môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom zvláštnym zákonom.

5.) Týmto je zákazník informovaný o svojom právu požadovať od ELITE Date prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, ich prenos, poprípade obmedzenie spracovania. Bližšie informácie o výkone práv zákazníka sú uvedené na https://www.elitedate.sk/zasady-spravy-osobnych-dat .

6.) Zákazník súhlasí s tým, aby služby ELITE Date používali údaje týkajúce sa jeho osoby pre účely konzultovania, propagácie, prieskumu trhu, výskumu a analýzy, aby sa služby ELITE Date mohli vyvíjať a splňovať požiadavky zákazníkov. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že bude dostávať e-mail-newslettery od ELITE Date. Tento súhlas môže byť kedykoľvek zrušený e-mailom na adresu info@elitedate.sk alebo v nastavení parametrov v užívateľskom profile. Zákazník takisto súhlasí s publikovaním jeho/jej profilu na

· (i)internetových stránkach partnerov ELITE Date;

· (ii) internetových stránkach čiastočne obsahujúcich služby ELITE Date (mikrostránky);

· (iii) aplikáciách pre mobilné telefóny, a to za účelom zvýšenia počtu osôb, ktoré môžu mať záujem o jeho/jej profil.

7.) Zákazník tiež súhlasí s tým, že sa údaje jeho/jej osobného profilu môžu predávať vonkajším prevádzkovateľom servisných služieb ELITE Date za účelom rozosielania e-mailov a newsletterov menom ELITE Date. Zákazník súhlasí s tým, že jeho/jej prístup k službám ELITE Date, pokiaľ takýto prístup bol uskutočnený cez partnerské stránky, je uložený s cookies. Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné dáta zákazníka, ale slúžia výhradne k podporovaniu pripojeného partnerského programu. Cookies budú automaticky zmazané po registrácii zákazníka. Pokiaľ registrácia nebude uskutočnená, cookies bývajú obvykle automaticky zmazané po 30 dňoch. Zákazník ďalej súhlasí s tým, že ELITE Date využíva služieb Google Ads, Seznam, Sklik, Google Analytics, Smartlook, Affiliate siete Ehub a Espolupráce, Compado GmbH, Agora (Taboola), Microsoft Ads a Facebook Ads formou umiestnenia meracích kódov na stránkach ELITE Date, ktoré sú následne používané pre meranie konverzií, remarketing, vyhodnocovanie návštevnosti stránok a nahrávanie údajov z procesu registrácie. Spoločnosť VS Hosting poskytuje hostingové služby spoločnosti ELITE Date, v rámci ktorých sú prevádzkované jej servery a ukladané zálohy dát.

8.) V prípade akýchkoľvek podnetov, otázok alebo nejasností v súvislosti so spracovaním osobných údajov vrátane sťažností sa možno obrátiť na ELITE Date prostredníctvom kontaktov uvedených na https://www.elitedate.sk/kontakt . 

9.) V prípade pochybností o dodržaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa rovnako možno obrátiť so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz. 

10.) Viac informácií o spracovaní osobných údajov zo strany ELITE Date nájdete na https://www.elitedate.sk/zasady-spravy-osobnych-dat . 

V. Reklamačné konanie

1.) Prípadné námietky zákazníka proti akejkoľvek uskutočnenej platbe musí zákazník poslať do 7 dňov odo dňa zaúčtovania týchto poplatkov na adresu: info@elitedate.sk a na další kontaktní místa dle čl. X těchto Všeobecných obchodních podmínek, inak sú všetky platby považované za bezchybné.


2.) Menšie prekážky pre prístup k službám nie sú považované za odôvodnenie námietky. Menšími prekážkami k spoplatneným službám sa rozumejú prípady, kedy doba, behom ktorej zákazník nemal prístup k zmieneným spoplatneným službám, neprevyšuje dva po sebe idúce dni. Námietky sú považované za oprávnené, pokiaľ je spoločnosť ELITE Date zodpovedná za nedostupnosť poskytovaných služieb (např. výpadek komunikačních sítí)., zejména společnost ELITE Date neručí za poruchy technických zařízení nebo kvality přístupy ke službám na základě vyšší moci.


3.) V prípade, že sú námietky zákazníka oprávnené, platí nasledovné: Zákazníkom, ktorí si zaplatili prístup k aplikáciám a k databáze ELITE Date na určitú dobu bude tento prístup predĺžený o dobu, ktorá bola oprávnene namietaná ako nedostupná z dôvodov ležiacich na strane ELITE Date.

VI. Povinnosti zákazníkov

1.) Každý zákazník sa zaväzuje považovať za dôverné všetky doručené emaily, správy v internom i inom systéme a iné zdelenia alebo údaje iných zákazníkov, ktoré obdrží pri použití ELITE Date databázy, a neprezradzovať ich tretej strane bez súhlasu pôvodcu. Táto povinnosť sa tiež vzťahuje na mená, telefónne čísla, adresy, profily na akýchkoľvek sociálnych sieťach či emaily a/alebo URL iných zákazníkov. Poskytovanie akýchkoľvek údajov ne-zákazníkom je tiež zakázané.


2.) Každý zákazník sa ďalej zaväzuje nezneužívať služieb ELITE Date, predovšetkým:
a) nepoužívať systém ELITE Date pre šírenie hanlivých, neprístojných, pornografických, urážlivých alebo protizákonných materiálov alebo informácií;
b) nepoužívať ELITE Date pre vyhrážanie, prenasledovanie ľudí alebo pre porušovanie ľudských práv (vrátane práva na ochranu osobnosti), a tiež pre ponúkanie alebo dožadovanie sa peňazí alebo akýchkoľvek iných materiálnych či nemateriálnych hodnôt;
c) neposielať na stránky ELITE Date žiadne dáta (i) obsahujúce víry (infikovaný software); (ii) obsahujúce software alebo iné materiály chránené autorským právom alebo právom priemyselného vlastníctva, okrem prípadov, kedy je zákazník vlastníkom alebo oprávneným držiteľom príslušných práv;
d) nepoužívať ELITE Date takým spôsobom, aby dostupnosť ponúk pre iných zákazníkov bola negatívne ovplyvnená;
e) neposielať správy zákazníkom pre účely iné než osobnej komunikácie, predovšetkým nepoužívať systém pre propagáciu alebo reklamu služieb alebo tovaru.


3.) Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade podozrenia na neprípustné protizákonné použitie služby má ELITE Date právo overiť dáta uvádzané zákazníkom v systéme a podľa svojho uváženia zablokovať prístup k týmto údajom a zablokovať zákazníkovi prístup k službám ELITE Date, inak ho zneprístupniť alebo zneviditeľniť, poprípade profil zmazať a odstúpiť od zmluvy so zákazníkom. V prípade pochybností má ELITE Date právo konečného rozhodnutia o prípustnosti príslušných materiálov.


4.) ELITE Date zaistí dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel nevyhnutných pre prihlásenie zákazníka a pre prístup k službám, predovšetkým tieto identifikačné údaje a heslá nezdelí žiadnej tretej osobe.


5.) Užívateľský účet – profil zákazníka slúži predovšetkým k zoznámeniu zákazníka s iným zákazníkom. Jeho obsahom nesmú byť: (i) texty, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi; (ii) texty vykazujúce znaky podvodného správania zákazníka; (iii) komerčné a reklamné oznámenia vrátane ponúk práce a pod.; (iv) vulgárne alebo sexuálne ladené texty; (v) erotické alebo pornografické fotografie alebo len odkazy na tieto fotografie; (vi) autorské diela bez výslovného súhlasu autora; (vii) urážlivé texty alebo texty motivované pedofíliou, zoofíliou, xenofóbiou a rasizmom; (viii) texty umožňujúce zameniteľnosť užívateľského účtu s účtom iného zákazníka; (ix) kontaktné informácie užívateľa ako je predovšetkým telefónne číslo, email, odkaz na webové stránky, QR či iný kód vedúci na profil užívateľa alebo inej osoby na sociálnych sieťach.


6.) Profilová fotografia zákazníka musí zobrazovať aktuálny vzhľad zákazníka. Uznávame fotografie, na ktorých je vidieť detailne tvár zákazníka alebo celá postava. Neschvaľujeme fotografie postavy vyfotené zo zadu, fotografie fotené z veľkej diaľky, fotografie rozmazané, príliš tmavé fotografie, ani fotografie upravené rôznymi aplikáciami. Zákazník prehlasuje, že ním do jeho profilu umiestnená profilová fotografia zodpovedá skutočnosti a disponuje všetkými právami k tejto fotografii, predovšetkým právom túto fotografiu voľne zverejniť. Zákazník nie je oprávnený umiestniť na ELITE Date fotografie obsahujúce kontaktné informácie užívateľa ako je email, odkaz na webové stránky, QR alebo iný kód vedúci na profil užívateľa alebo inej osoby na sociálnych sieťach.


7.) Zákazník sa ďalej zaväzuje najmä neporušovať všeobecne záväzné predpisy, rešpektovať všetky pokyny ELITE Date v súvislosti s poskytovaním Služieb. Zákazník výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že ELITE Date je oprávnená prijať všetky opatrenia k ochrane svojich práv i pri podozrení na hrozbu jej ohrozenia a že je ELITE Date v tejto súvislosti najmä oprávnená zablokovať, zneviditeľniť a/alebo inak zneprístupniť profil zákazníka.


8.) Porušenie ktorejkoľvek povinnosti zákazníka podľa VOP sa považuje za podstatné a ELITE Date je v takom prípade oprávnená odstúpiť od zmluvy so zákazníkom, čo znamená najmä zablokovať a/alebo zmazať jeho profil a prístup k aplikáciám a databáze ELITE Date a nedovoliť mu jej ďalšie využívanie, a to bez nároku na vrátenie akejkoľvek časti uhradenej sumy.

9.) Společnost ELITE Date neručí za správnost údajů uvedených zákazníkem společnosti ELITE Date v osobnostním testu. Společnost ELITE Date proto neručí ani za správnost vypracovaného výsledku testu a porovnání zákaznických profilů, protože vypracování výsledku testu a porovnání zákaznických profilů je prováděno především na základě uvedených údajů. Jakmile ELITE Date dojde ke zjištění, že je zákazníkovo chování v rozporu se zákonem, porušuje práva jedné nebo více třetích stran nebo je v rozporu se současnými povinnostmi zákazníků uvedenými v článku VII, bude ELITE Date postupovat podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Společnost ELITE Date není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od zákazníka, a dále zejména bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

10.) ELITE Date odpovídá v rámci smlouvy pouze za škody způsobené zákazníkovi, které způsobili zákazníkovi zákonní zástupci ELITE Date nebo osoby použité ke splnění povinnosti úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, za ublížení na životě, těle nebo zdraví, založené na porušení povinností ze strany ELITE Date, jeho zákonných zástupců nebo osob použitých ke splnění povinnosti a za škody vzniklé porušením povinností, jejichž plnění je předpokladem řádné realizace smlouvy.

Jedná-li se o odpovědnost na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ze záruky nebo pro záměrné uvedení v omyl, není odpovědnost předchozí úpravou dotčena.

Zákazníkovi náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv podle §1923 občanského zákoníku (Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řáděn užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny). Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

VII. Zrušenie služby, ukončenie užívania a odstúpenie od zmluvy

1.) Zákazník má právo v zákonné 14 denní lhůtě od uzavření smlouvy odstoupit od smlouvy s ELITE Date bez udání důvodu, nevzdal–li se zákazník práva na odstoupení dle čl. III. odst. 5) těchto Všeobecných obchodních podmínek. Po odstoupení od smlouvy bude profil zákazníka vymazán. Odstoupit od smlouvy může zákazník tak, že zašle ELITE Date podepsaný formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný na adrese https://www.elitedate.sk/sites/ELITEDATE.cz/repository/File/formulare/formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf a níže v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, nebo jiným jednoznačným jednáním zákazníka (bez využití vzorového formuláře), ze kterého je zřejmé alespoň celé jméno zákazníka a e-mailová adresa využitá k registraci u ELITE Date, a vůle zákazníka ukončit jednostranným jednáním smlouvu, a to způsoby uvedenými v čl. X těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo jakýmkoliv jiným zákonem předpokládaným způsobem. Následně bude účet do 5 pracovních dnů odstraněn.

2.) Zákazník má právo vypovědět poskytování Prémiového členství či Prémiového členství Continuum bez udání důvodů. Vymazání jeho profilu zákazníkem, se považuje za vypovězení smlouvy.


3.) Pokiaľ užívateľ spoplatnených služieb zruší svoju registráciu a/alebo inak odstúpi od zmluvy či ji vypoví, súhlasí s tým, že mu nebudú vrátené žiadne už uhradené platby.

4.) V prípade, že sa zákazník neprihlási k svojmu profilu (t.j. nenavštívi emailovú schránku, neprihlási sa a pod.) po dobu dlhšiu než 12 mesiacov, je spoločnosť ELITE Date oprávnená zrušiť takýto neaktívny účet – profil i bez súhlasu zákazníka.


5.) ELITE Date si vyhradzuje právo okamžitého zmazania profilov (či už celého profilu, alebo len jeho časti či častí), pokiaľ má podozrenie, že zákazník použil fiktívne meno, skratku mena a priezviska, profily s falošnými fotografiami, fotografiami nezodpovedajúcimi skutočnej podobe užívateľa, vulgárnym textom, profily založené za účelom flirtu alebo sexu či inak závadné profily. Za závadný profil je považovaný i profil, v ktorom sú uvedené kontaktné údaje na užívateľa (emailové adresy, telefón, Facebook, Skype, webové stránky,…)


6.) ELITE Date má právo kontrolovať a overovať obsah všetkých posielaných textov a údajov alebo grafických súborov, či zodpovedajú právnym predpisom a týmto Všeobecnými obchodnými podmienkami, a má tiež právo v prípade nutnosti tieto údaje upravovať či zmazať a profily zákazníkov zablokovať, zneviditeľniť, zneprístupniť a/alebo zmazať.

VIII. Práva

1.) Všetky práva na programy, servis, postupy, software, technológie, ochranné značky, obchodné názvy, vynálezy a všetky materiály patriace ELITE Date patria výlučne ELITE Date. ELITE Date je vlastníkom všetkých autorských práv a licencií k použitiu vyššie uvedených práv. Použitie všetkých programov a ich obsahu, materiálov, ochranných značiek a obchodných mien je dovolené výhradne pre účely vymedzené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Akékoľvek rozmnožovanie či šírenie týchto programov, služieb, postupov, software, atď. – pre akékoľvek účely – je zakázané.

IX. Zodpovednosť

1.) ELITE Date nekontroluje, či sú informácie v profiloch zákazníkov či v jej komunikácii bezpečné a správne. ELITE Date preto nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť a úspešnosť porovnávania rôznych profilov a za správnosť ohodnotenia v osobnostnom teste. ELITE Date nenesie zodpovednosť za obsah ohodnotenia a individuálneho popisu osobnosti. I keď je to zakázané, zákazníci majú možnosť zadávať nepresné údaje alebo používať ELITE Date aplikácie pre neprípustné alebo protizákonné účely. V prípade neprípustného či protizákonného použitia ELITE Date systému ELITE Date nenesie žiadnu zodpovednosť. ELITE Date garantuje, že bude usilovať o nadviazanie kontaktov pre zákazníka, ale ELITE Date nezaručuje istotu úspechu. ELITE Date rovnako nenesie zodpovednosť za prípady, keď behom zmluvnej doby zákazník nedokázal nadviazať žiadne kontakty, alebo keď sa zákazníci, ktorí sa spojilli, k sebe nehodia.


2.) ELITE Date nie je zodpovedná za stálu, nepretržitú dostupnosť systému alebo za vypnutie, prerušenie či zničenie technických inštalácií. Okrem toho ELITE Date predovšetkým nenesie zodpovednosť za zlú kvalitu prístupu k systému ELITE Date kvôli zásahu vyššej moci alebo iným nekontrolovateľným udalostiam, predovšetkým v prípade zlyhania komunikačných sietí a kanálov. ELITE Date nenesie zodpovednosť za menšie prerušenie v poskytovaní služieb.


3.) Zákazník týmto zbavuje spoločnosť ELITE Date všetkej zodpovednosti, oslobodzuje od nákladov a nárokov plynúcich z poškodenia kvôli ohováraniu, urážkam a narušenia osobnostných práv inými zákazníkmi kvôli zlyhaniu služieb, kvôli narušeniu práv k nehmotným statkom alebo iných práv. Každý zákazník tiež zbavuje spoločnosť ELITE Date zodpovednosti a oslobodzuje ju od nákladov a nárokov plynúcich z narušenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.

X. Komunikácia

1.) Komunikácia ELITE Date so zákazníkmi sa uskutočňuje pomocou príslušného interného komunikačného systému alebo pomocou elektronickej pošty. Správy od zákazníkov pre ELITE Date je možné posielať pomocou elektronickej pošty na adresy uvedené na internetových stránkach ELITE Date (napríklad info@elitedate.sk) alebo poštou na adresu provozovny ELITE Date – ELITE Date s.r.o, Panská 2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká Republika.

XI. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok


1.) ELITE Date má právo meniť a doplňovať tieto Všeobecné obchodné podmienky. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť okamžikom, kedy sa stávajú prístupnými online na webových stránkach spoločnosti ELITE Date. Pokračovaním v používaní služieb ELITE Date zákazník potvrdí svoj súhlas s doplneniami. ELITE Date žiada zákazníkov, aby si všímali zmien a najnovších verzií Všeobecných obchodných podmienok prístupných online na webových stránkach ELITE Date. Prítomnosť zákazníka na internetových stránkach ELITE Date je podmienená absolútnym prijatím všetkých doplnení a zmien.

XII. Záverečné ustanovenia

1.) Tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky právne pomery medzi zákazníkom a spoločnosťou ELITE Date sa riadia právom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, a prípadné spory budú riešené pred obecnými súdmi Českej republiky. Zmluvné strany sa v súlade s §89a zákona č. 99/1963 Sb., občiansky súdny rád, dohodli na miestnej príslušnosti obecného súdu ELITE Date.


2.) V prípade, že niektoré ustanovenia v týchto Všeobecných obchodných podmienok sa stanú neplatnými alebo neúplnými, zostávajú zvyšné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok platné a účinné. Neplatné alebo neúplne ustanovenie bude nahradené alebo doplnené platným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zamýšľanému účelu. Pokud se ustanovení nestanou součástí smlouvy nebo budou neúčinná, bude se obsah smlouvy řídit podle příslušných právních předpisů.

3.) Společnost ELITE Date je oprávněná pověřit třetí poskytovatele služeb a pověřence poskytnutím částí nebo celého spektra služeb společnosti ELITE Date, pokud tím zákazníkovi nevzniknou žádné újmy.

4.) V případě stížností je zákazník oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jako dozorový orgán vykonávající dohled nad činností ELITE Date a subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách: https://adr.coi.cz/cs. Zákazník je rovněž oprávněn obrátit se se svou stížností na Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

5.) Společnost ELITE Date se neúčastní online řešení sporů (ODR) a není to její povinnost.

6.) Zákazník má možnost stáhnout si při uzavření smlouvy smluvní ustanovení, která pro něj platí, včetně Všeobecných smluvních podmínek a uložit je v reprodukovatelné formě

7.) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

ELITE Date s.r.o.
IČ: 29093244

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: předplacené Prémiové členství / předplacené Prémiové členství Continuum na portálu www.elitedate.sk.

Datum objednání/ Datum obdržení (aktivace)*:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:

______________________
Podpis spotřebitele
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.